Projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, przedłożony przez ministra infrastruktury.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, przedłożony przez ministra infrastruktury.
 


W Polsce, tak jak w innych krajach Unii Europejskiej, zostanie uruchomiony specjalny system informacji o ruchu na śródlądowych drogach wodnych (RIS). Jego wprowadzenie poprawi bezpieczeństwo żeglugi oraz podniesie wydajność transportu śródlądowego. Systemem tym zostaną objęte drogi położone w dolnym odcinku Odry, łącznie 97,3 km. Projekt nowelizacji zawiera przepisy umożliwiające jego uruchomienie.

Dzięki systemowi transport śródlądowy będzie mógł uzyskiwać bieżące informacje geograficzne, hydrologiczne i administracyjne. RIS ułatwi komunikację, zwłaszcza w sytuacjach szczególnych, np. awarii i wypadków. Ma służyć także informowaniu o planach inwestycyjnych na poszczególnych odcinkach rzeki. Będzie zawierał ponadto dane statystyczne dotyczące tego rodzaju transportu oraz opłaty za korzystanie z infrastruktury rzecznej.

Projekt przewiduje też powstanie w Szczecinie całodobowego Centrum RIS, które ma podlegać ministrowi infrastruktury. Jego zadaniem będzie m.in. podejmowanie działań zapewniających użytkownikom RIS dostęp do elektronicznych map nawigacyjnych oraz udostępnianie organom administracji publicznej i państwom Unii Europejskiej elektronicznych raportów ze statków. Centrum będzie także realizować działania promujące korzystanie z RIS.

Koszt stworzenia całego systemu RIS oszacowano na ok. 80 mln zł. Zostanie on uruchomiony w 2013 r., a Centrum RIS powstanie w 2010 r. Jednocześnie w ciągu pół roku od dnia ogłoszenia ustawy minister będzie musiał wyznaczyć pełnomocnika do przygotowania RIS i podejmowania działań zmierzających do utworzenia Centrum RIS. Projekt ustawy dostosowuje prawo krajowe do prawa Unii Europejskiej.


Zobacz także