Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie ustawy Prawo energetyczne, przed

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie ustawy Prawo energetyczne, przedłożony przez ministra gospodarki.


Zaproponowano rozwiązania, które zliberalizują polski rynek gazu ziemnego z zachowaniem bezpieczeństwa jego dostaw dla odbiorców. Wprowadzono znaczące zmiany w funkcjonowaniu istniejącego systemu utrzymywania zapasów obowiązkowych tego paliwa, które powinny pozytywnie wpłynąć na rozwój konkurencji na polskim rynku.

Przede wszystkim przewidziano możliwość utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego w instalacjach magazynowych zlokalizowanych poza Polską (na terenie UE i państw EFTA). Będzie to możliwe w sytuacji zagwarantowania dostarczenia tych zapasów do polskiego systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego w ciągu 40 dni, czyli w czasie jaki jest wyznaczony na dostarczanie zapasów tego surowca zmagazynowanych w Polsce. Operator systemu przesyłowego będzie musiał ocenić możliwości techniczne instalacji magazynowych pod kątem możliwości dostarczenia gazu w ciągu 40 dni. W przypadku stwierdzenia, że system tego nie gwarantuje będzie musiał powiadomić o tym prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który będzie mógł to zweryfikować współpracując z odpowiednimi instytucjami unijnymi. W efekcie prezes URE będzie mógł żądać od kontrolowanych przedsiębiorstw dokumentów i wyjaśnień, a następnie zalecić środki naprawcze.

Zaproponowano podwyższenie z 50 na 100 mln m3 limitu przywozu gazu rocznie uprawniającego o ubieganie się o zwolnienie z obowiązku utrzymywania zapasów gazu ziemnego.

Zdecydowano także o ograniczeniu obowiązku utrzymywania zapasów gazu ziemnego wyłącznie do przedsiębiorstw energetycznych, zajmujących się przywozem tego surowca w celu jego odsprzedaży odbiorcom w Polsce. Przewidziano możliwość ubiegania się o zwolnienie z obowiązku utrzymywania zapasów gazu ziemnego przez firmy, które zamierzają dopiero rozpocząć działalność na polskim rynku. Przedsiębiorcy ci zostaliby objęci wymogiem dołączania do wniosku o zwolnienie z tego obowiązku – deklaracji o wysokości planowanego przywozu gazu ziemnego do Polski oraz umów przedwstępnych jego sprzedaży.

Te rozwiązania powinny nowym przedsiębiorstwom ułatwić wchodzenie na polski rynek gazu ziemnego, a istniejącym – funkcjonowanie przez zmniejszenie liczby obowiązków koniecznych do wypełnienia.

Doprecyzowano przepisy dotyczące biegu terminów nakładania kar pieniężnych. Wprowadzono instytucję zawieszenia biegu przedawnienia karalności, ponieważ obecne przepisy umożliwiają nieuczciwym przedsiębiorcom uzyskiwanie przedawnienia postępowania przez wykorzystywanie procedur odwoławczych. Nowe regulacje nie pozwolą uniknąć kary nawet przy celowym przedłużaniu postępowania administracyjno-sądowego.

Znowelizowane przepisy mają obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także