Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra energii.


Projekt nowelizacji przewiduje rozwiązania porządkujące działania podmiotów, które muszą utrzymywać obowiązkowe zapasy gazu ziemnego. Rozstrzyga także wątpliwości interpretacyjne sygnalizowane przez uczestników rynku gazowego, tak aby w nowym sezonie magazynowym (październik 2017 r. – wrzesień 2018 r.) możliwe było utrzymywanie zapasów obowiązkowych na nowych zasadach.

Potwierdzono, że zapasy obowiązkowe są utrzymywane od przywozu netto gazu ziemnego (przywozu pomniejszonego o wywóz), a nie od przywozu brutto.

Projekt doprecyzowuje, że zdolności przesyłowe zarezerwowane na potrzeby związane z utrzymywaniem zapasów obowiązkowych gazu ziemnego poza granicami Polski, mogą być wykorzystywane wyłącznie na te potrzeby. Oznacza to, że w przypadku utrzymywania zapasów obowiązkowych poza Polską, trzeba zarezerwować zdolności przesyłowe na zasadach ciągłych w punkcie wyjścia z systemu zagranicznego oraz punkcie wejścia do systemu krajowego. Chodzi o wielkość umożliwiającą sprowadzenie całości tych zapasów do krajowego systemu gazowego w ciągu maksymalnie 40 dni.

Zmniejszone zostaną też obowiązki administracyjne dla podmiotów, które muszą utrzymywać obowiązkowe zapasy gazu ziemnego. Nie będą one już musiały przedstawiać operatorowi systemu przesyłowego charakterystyki instalacji magazynowej, w której utrzymywane są obowiązkowe zapasy gazu ziemnego.

Wprowadzono przejrzyste zasady dotyczące uruchamiania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego przez operatora systemu przesyłowego. Określono także przejrzyste  i niedyskryminacyjne reguły dokonywania rozliczeń, jeśli chodzi o uruchomienie tych zapasów.

Ponadto, projekt porządkuje kwestie sankcji, jakie prezes Urzędu Regulacji Energetyki nakłada na podmioty, które nie realizują obowiązków określonych w ustawie, dostosowując te przepisy do rozwiązań przyjętych w ustawie  Prawo energetyczne.

Nowe regulacje mają wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.


Zobacz także