Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra obrony narodowej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra obrony narodowej.


Nowe prawo dostosowuje przepisy dotyczące zakwaterowania żołnierzy do programu profesjonalizacji polskich sił zbrojnych.

Zaproponowano zrównanie w prawach do zakwaterowania wszystkich żołnierzy zawodowych. Będzie to dotyczyć żołnierzy w służbie stałej i kontraktowej. Utrzymano przepisy, zgodnie z którymi żołnierz będzie mógł otrzymać przydział kwatery na czas pełnienia służby bądź bezpłatne zakwaterowanie w internacie lub kwaterze internatowej.

Nowym sposobem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych żołnierza będzie natomiast przyznanie mu świadczenia mieszkaniowego w formie pieniężnej. Ma ono być wypłacane co miesiąc i stanowić formę pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie. Wysokość świadczenia będzie zróżnicowana, w zależności od garnizonu, w którym żołnierz pełni służbę. Świadczenie będzie alternatywą wobec przydziału kwatery lub miejsca w internacie.

Utrzymano w mocy przepisy mówiące, że rodziny żołnierzy, którzy ponieśli śmierć lub zostali inwalidami w związku z pełnieniem służby wojskowej, zachowują uprawnienia do zakwaterowania.

Wprowadzono przepisy, które pozwolą zaspokoić, przynajmniej przez pewien czas i w minimalnym zakresie, potrzeby mieszkaniowe osób, które po rozwodzie z wojskowym tracą prawo do mieszkania w lokalu będącym w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (WAM). Rozwiązanie to dotyczyłoby tylko tych osób, które nie mają tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu lub domu albo nie posiadają uprawnień do lokalu mieszkalnego na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z nowymi przepisami, dyrektor oddziału regionalnego WAM zawierałby z byłym małżonkiem umowę najmu lokalu w miejscowości dotychczasowego zamieszkiwania, lub za jego zgodą w innej miejscowości, w zależności od stanu posiadania wolnych lokali przez Agencję. Byłoby to jednak mieszkanie o parametrach lokalu socjalnego, a umowa zawierana byłaby na czas określony. Mieszkania takiego zajmujący nie mógłby nabyć.

Przewidziano także zniesienie ryczałtu remontowego i przeniesienie ciężaru wykonywania remontów kwater – przed zasiedleniem – na WAM. Chodzi o to, aby wyeliminować sytuację, kiedy żołnierz przed objęciem kwatery dokonywał w niej ulepszeń technicznych, a następnie z przyczyn służbowych ją opuszczał, domagając się od Agencji zwrotu poniesionych kosztów. Zakaz ulepszeń spowoduje standaryzację kwater i zmniejszy koszty ich remontowania.

Zgodnie z nowymi przepisami, bonifikata stosowana przy wykupie mieszkań od WAM ma wynosić 60 proc. i będzie obejmować również grunt należący do mieszkania (obecnie bonifikata przy wykupie wynosi 95 proc. i nie obejmuje gruntu). To nowe rozwiązanie ma wyeliminować nierówność między żołnierzami, którzy będą mogli wykupić zajmowane mieszkanie, przeznaczone do sprzedaży, a żołnierzami zajmującymi kwatery na czas pełnienia służby, którzy otrzymają jedynie odprawy mieszkaniowe po zwolnieniu lokalu niepodlegającego sprzedaży. Wielkość bonifikaty będzie zbliżona do kwoty odprawy. Z tego rozwiązania będą mogli skorzystać m.in. żołnierze służby stałej, którzy nabyli prawo do emerytury wojskowej, emeryci wojskowi, osoby uprawnione do wojskowej renty inwalidzkiej.

Projekt nowelizacji zmienia również status Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Będzie ona bezpośrednio podporządkowana ministrowi obrony narodowej (obecnie Agencja ma jedynie status jednostki nadzorowanej przez MON). Minister będzie mógł także powoływać i odwoływać prezesa WAM. Rozwiązania te przyczynią się do powstania sprawnego, funkcjonalnego i przejrzystego systemu kierowania Agencją.

Założono, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2010 r.


Zobacz także