Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przedłożony przez ministra sportu.


Opłata za reklamowanie napojów alkoholowych wnoszona będzie na wyodrębniony rachunek urzędu skarbowego w ślad za przekazywaną deklaracją z nią związaną. Wpływy z tej opłaty będą przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunek Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

  • Obecnie opłata – wnoszona przez podmioty reklamujące napoje alkoholowe (np. telewizje) – w wysokości 10 proc. podstawy opodatkowania podatkiem VAT wpływa na rachunek Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, będący w dyspozycji ministra sportu.
  • Z kolei zbiorcza deklaracja miesięczna dotycząca tej opłaty (DRA-1) składana jest przez podmioty świadczące usługę reklamy napojów alkoholowych, do właściwych urzędów skarbowych.
  • Oznacza to, że inny podmiot otrzymuje opłatę (minister sportu), a inny deklarację z nią związaną (naczelnik urzędu skarbowego), co negatywnie wpływa na efektywność poboru tej opłaty.
  • W praktyce podmioty reklamujące napoje alkoholowe najpierw wysyłają deklarację do urzędu skarbowego (do 20 dnia danego miesiąca), a następnie wnoszą opłatę na rachunek Funduszu (do końca danego miesiąca). Z jednej strony oznacza to utrudnienie dla tych podmiotów, z drugiej – urzędy skarbowe nie mogą skutecznie kontrolować wpłat.
  • Po zmianach opłata będzie wnoszona w ślad za przekazywaną deklaracją na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
  • Rozwiązanie takie ułatwi powiązanie płatności z deklaracją, co usprawni przekazywanie środków z opłaty do Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Dodatkowo ułatwi to czynności kontrolne i ewentualne wyegzekwowanie  należności w przypadku braku wpłaty.
  • Nowe rozwiązanie będzie korzystne dla przedsiębiorców, bo będą przekazywać wpłaty w ślad za deklaracją do tego samego adresata (z zachowaniem dotychczasowych terminów na przekazywanie deklaracji i dokonywanie wpłat).
  • Możliwe będzie dołączenie deklaracji DRA-1 do platformy www.e-deklaracje.gov.pl, którą obsługują urzędy skarbowe, a także przekazywanie jej przez internet (zamiast ręcznego wypełniania i dostarczania do urzędu skarbowego).
  • Nowe przepisy powinny obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

Zobacz także