Projekt ustawy o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy Prawo pocztowe, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi

Projekt ustawy o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy Prawo pocztowe, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi


Do projektu nowelizacji ustawy wdrożono przepisy rozporządzenia Komisji (WE) 206/2009 z marca 2009 r., które dotyczą wprowadzenia na całym terytorium Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego o niehandlowym charakterze, które: znajdują się w bagażu podróżnych; są wysyłane jako małe przesyłki do osób prywatnych; są zamawiane (np. drogą elektroniczną, przez telefon bądź przez Internet) i dostarczane konsumentom. Tego rodzaju osobiste przesyłki nie są poddawane kontroli granicznej.

W projekcie nowelizacji ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej wprowadzono w związku z powyższym przepisy, które wskazują, że organem właściwym do dokonywania kontroli osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego w Polsce jest Straż Graniczna (SG) oraz organy celne. Zarówno SG jak i Służba Celna będą również odpowiedzialne za przejmowanie oraz niszczenie przesyłek, które nie spełniają określonych wymagań.

Organem odpowiedzialnym za informowanie podróżnych państw trzecich o warunkach weterynaryjnych dotyczących osobistych przesyłek będzie właściwy miejscowo wojewoda. Informacje te będą zamieszczane w punktach przejść granicznych oraz na stronie urzędu Głównego Lekarza Weterynarii. Główny Lekarz Weterynarii ma również przekazywać Komisji Europejskiej coroczne sprawozdania na temat działań podejmowanych w związku rozpowszechnianiem i egzekwowaniem przepisów dotyczących osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego.

Do ustawy Prawo pocztowe zostaną wprowadzone przepisy związane z koniecznością informowania klientów operatora pocztowego o zasadach wprowadzania we Wspólnocie osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego. W związku z tym, do regulaminu usług pocztowych zostaną włączone informacje dotyczące tego typu przesyłek wysyłanych jako małe przesyłki do osób prywatnych albo zamawianych na odległość. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie sprawował kontrolę nad działalnością poczty w tej dziedzinie.


Zobacz także