Projekt ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra obrony narodowej.


Projekt nowelizacji zakłada zwiększenie pomocy dla weteranów i weteranów poszkodowanych.

Zwiększenie wysokości dodatku dla weterana poszkodowanego

Zaproponowano zwiększenie wysokości dodatku dla weterana poszkodowanego oraz nadanie uprawnień do dodatku grupie weteranów poszkodowanych posiadających uszczerbek na zdrowiu w wysokości od 1 do 9 proc. Wysokość dodatku uzależniona jest od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu, doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku
z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze.

Przyjęto zasadę, że im wyższy uszczerbek, tym wyższy wzrost dodatku:

 • od 1 do 9 proc. uszczerbku – 5 proc. podstawy wymiaru;
 • od 10 do 20 proc. uszczerbku – 10 proc. podstawy wymiaru;
 • od 21 do 30 proc. uszczerbku – 20 proc. podstawy wymiaru;
 • od 31 do 40 proc. uszczerbku – 40 proc. podstawy wymiaru;
 • od 41 do 50 proc. uszczerbku – 50 proc. podstawy wymiaru;
 • od 51 do 60 proc. uszczerbku – 80 proc. podstawy wymiaru;
 • od 61 do 70 proc. uszczerbku – 100 proc. podstawy wymiaru;
 • od 71 do 80 proc. uszczerbku – 110 proc. podstawy wymiaru;
 • od 81 do 90 proc. uszczerbku – 120 proc. podstawy wymiaru;
 • powyżej 90 proc. uszczerbku – 130 proc. podstawy wymiaru.

Kompleksowa opieka medyczna dla weteranów poszkodowanych z co najmniej 30 proc. uszczerbkiem na zdrowiu

Zaproponowano uprawnienie do leczenia – poza kolejnością i bezterminowo –  weteranów poszkodowanych, z co najmniej 30 proc. uszczerbkiem na zdrowiu w przypadku wszystkich schorzeń, nawet jeśli nie są bezpośrednio związane z urazami bądź chorobami powstałymi w czasie działań poza granicami państwa. Ponadto, zaproponowano dla weteranów poszkodowanych z uszczerbkiem 30 proc. i wyższym, dostęp do bezpłatnego zaopatrzenia w leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

Przyznanie prawa do udziału w turnusach readaptacyjno-kondycyjnych

Weteranom poszkodowanym, których uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej
30 proc., zaproponowano raz w roku przyznanie uprawnień do udziału w bezpłatnych turnusach readaptacyjno-kondycyjnych.

Z turnusów tych będą mogli skorzystać weterani poszkodowani, którzy nie wymagają wysoce specjalistycznego leczenia w warunkach szpitalnych, w tym w szpitalach uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych. W turnusach, wraz z weteranem poszkodowanym, będzie mógł bezpłatnie uczestniczyć pełnoletni najbliższy członek rodziny.

Rozszerzenie prawa do udziału w turnusach leczniczo-profilaktycznych

Zaproponowano rozszerzenie prawa do udziału w bezpłatnych turnusach leczniczo-profilaktycznych na pracowników wojska wykonujących zadania poza granicami państwa oraz funkcjonariuszy: Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Straży Granicznej. W tych przypadkach przewidziano sfinansowanie przez budżet państwa 50 proc. kosztu pobytu osoby towarzyszącej.

Rozszerzenie prawa do uzyskania pomocy finansowej na naukę

Zaproponowano rozszerzenie prawa do uzyskania pomocy finansowej na naukę. Obecnie weteran poszkodowany-żołnierz ma prawo do uzyskania pomocy finansowej na jedną z  form kształcenia:

 • naukę na poziomie szkoły ponadpodstawowej;
 • studia pierwszego stopnia;
 • studia drugiego stopnia;
 • jednolite studia magisterskie;
 • studia podyplomowe.

W przypadku weteranów poszkodowanych-żołnierzy, dla których ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30 proc., wprowadzono zasadę, że pomoc finansowa może być przyznana na dwie z wymienionych form kształcenia.

Rozszerzenie na wszystkich weteranów poszkodowanych uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz przyznanie im dodatkowych uprawnień

Zaproponowano rozszerzenie na wszystkich weteranów poszkodowanych uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Obecnie rozwiązanie to stosuje się tylko do weteranów poszkodowanych pobierających rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa. Jednocześnie zaproponowano przepis umożliwiający weteranowi i weteranowi poszkodowanemu bezpłatne korzystanie z hali sportowej, siłowni i pływalni będących
w zasobie jednostek samorządu terytorialnego.

W przypadku żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu
i Straży Granicznej posiadających status weterana poszkodowanego – zaproponowano przyznanie dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 5 dni roboczych. Ponadto, zaproponowano wszystkim weteranom poszkodowanym prawo do bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych i zwolnienie z opłat abonamentu RTV.

Pierwszeństwo w umieszczeniu w Domu Emeryta Wojskowego oraz Domu Weterana ze zmniejszeniem odpłatności weterana poszkodowanego za pobyt w Domu Weterana

Zaproponowano ograniczenie wysokości opłaty za pobyt w Domu Weterana dla weterana poszkodowanego. Miesięczną opłatę ustalono w wysokości odpowiadającej 250 proc. najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 50 proc. miesięcznego dochodu weterana poszkodowanego w rozumieniu przepisów
o pomocy społecznej.

Pierwszeństwo w umieszczeniu w Domu Weterana będą mieć weterani i weterani poszkodowani, a w Domu Emeryta Wojskowego – emeryci i renciści wojskowi mający status weterana poszkodowanego szczególnie zasłużeni z tytułu działalności na rzecz suwerennej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej lub odznaczeni Orderem Virtuti Militari albo Orderem Krzyża Wojskowego.

Informacje dodatkowe

Na 8 maja 2019 r. status weterana posiadały łącznie 22 482 osoby, a status weterana poszkodowanego – 857 osób.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także