Projekt ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi

Projekt ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


Projekt nowelizacji wprowadza możliwość wypłaty zaliczek beneficjentom realizującym zadania w ramach działań: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju i projektów współpracy. Działania te zawarte są w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Ich realizatorzy będą mogli od razu wystąpić o zaliczkę. Środki finansowe na wypłaty zaliczek będą pochodzić Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu państwa.

Do ustawy wprowadzono także przepisy, które realizują wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z listopada 2010 r., zakazujący publikacji wykazu osób fizycznych, beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej, ze względu na ochronę danych osobowych.
Proponuje się, aby znowelizowana ustawa weszła w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także