Projekt ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, przedłożony przez ministra administracji i cyfryzacji.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, przedłożony przez ministra administracji i cyfryzacji.


Zaproponowano nowy termin na uzupełnianie przez starostów wykazów nieruchomości sektora publicznego (państwowych i samorządowych).

Zgodnie z nowymi przepisami, starostwie będą musieli w ciągu 66-miesięcy (liczonych od 19 listopada 2007 r.) uzupełnić niekompletny wykaz i przekazać go teleinformatycznie wojewodom, a także marszałkom województw, wójtom, burmistrzom i prezydentom miast oraz innym organom reprezentującym Skarb Państwa. Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom strony samorządowej, która wskazywała na trudności w realizacji tego zadania na podstawie obowiązujących przepisów.

Aby usprawnić uzupełnianie wykazów do współpracy ze starostami zobowiązano marszałków województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz inne organy reprezentujące Skarb Państwa. Jednocześnie wojewodowie będą mogli żądać od starostów uzupełnienia wykazu, a sami odpowiednie dane przekażą głównemu geodecie kraju, który na ich podstawie uzupełni zestawienie zbiorcze dla całego kraju.

Założono, że przeprowadzana przez wojewodów kontrola obejmować będzie - oprócz obowiązku składania w sądach rejonowych wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości sektora publicznego - również realizację obowiązku składania do sądów wniosków o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez Skarb Państwa.

Zaproponowano także, aby minister administracji i cyfryzacji przedstawiał rządowi raz do roku informację o uaktualnionym zestawieniu zbiorczym. Na złożenie takiej informacji przewidziano termin do końca I kw. każdego roku w latach 2013–2015. Jednocześnie głównego geodetę kraju zobowiązano do sporządzenia na podstawie uaktualnionego zestawienia zbiorczego - do końca 2015 r. - wykazu nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, dla których nie złożono wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności.

Nowe przepisy mają obowiązywać po miesiącu od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także