Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych, przedłożony przez ministra finansów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych, przedłożony przez ministra finansów.


Od początku obowiązywania ustawy, czyli od lutego 2009 r., żadna z instytucji finansowych nie wystąpiła o udzielenie wsparcia. Jednak ze względu na fakt, że negatywne tendencje na międzynarodowych rynkach finansowych mogą występować również w 2011 roku, zasadne jest utrzymanie możliwości udzielania wsparcia także i w tym okresie.

Z pomocy mogą skorzystać banki krajowe, zakłady ubezpieczeń, fundusze emerytalne i inwestycyjne, domy maklerskie oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Udzielenie pomocy, zgodnie z przepisami, będzie możliwe pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem. Taka zgoda KE na program pomocowy wydawana jest na ściśle określony okres.

W związku z tym rząd proponuje zmianę art. 20 ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz uchylenie art. 24 ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych. Zawarte w nich regulacje będą umiejscowione w przepisach określających warunki udzielania gwarancji (art. 6) oraz w art. 14 mówiącym o zasadach przejmowania instytucji finansowych.

Proponuje się, by zmienione przepisy weszły w życie w bardzo krótkim czasie.
 


Zobacz także