Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, przedłożony przez ministra infrastruktury.

Przyjęliśmy rozwiązania wprowadzające do prawa krajowego przepisy unijne, które  wdrażają tzw. filar techniczny IV Pakietu Kolejowego, w zakresie działalności jednostek notyfikowanych działających na podstawie dyrektywy unijnej w sprawie interoperacyjności systemu kolei. Dzięki nowym regulacjom zostanie zapewniona ciągłość działania jednostek notyfikowanych, które uczestniczą w procedurze dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych i elementów infrastruktury kolejowej.


Znaczenie jednostek notyfikowanych

  • Jednostki notyfikowane odgrywają istotną rolę w procesach inwestycyjnych realizowanych w transporcie kolejowym.

- Jednostki te uczestniczą w procedurze dopuszczania pojazdów kolejowych i  elementów infrastruktury kolejowej do eksploatacji. Wykonują badania techniczne w ramach oceny zgodności, która jest warunkiem koniecznym do wydania zezwolenia na dopuszczenie takiego pojazdu  lub elementu infrastruktury do eksploatacji.

  • Jednostkami notyfikowanymi mogą być podmioty państwowe (np. Instytut Kolejnictwa) i prywatne.
  • Jednostki notyfikowane będą musiały mieć osobowość prawną (wymóg wprowadzony prawem wspólnotowym).

Wejście w życie

  • Znowelizowane przepisy będą obowiązywać z dniem następującym po dacie ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 


Zobacz także