Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej


Konieczność nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego prawa niektórych przepisów z „pakietu drogowego” Parlamentu Europejskiego i Rady z października 2009 r., na który składają się trzy rozporządzenia dotyczące warunków dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz zasad wykonywania przewozów drogowych.

Zgodnie z nowymi przepisami, wykonywanie krajowego transportu drogowego wymagać będzie uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Wzór zezwolenia oraz zakres danych w nim zawartych zostanie określony w rozporządzeniu ministra transportu. Podjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego będzie uwarunkowane uzyskaniem odpowiedniej licencji wspólnotowej.

Działalność gospodarcza polegająca wykonywaniu krajowego przewozu osób samochodem: osobowym, samochodem przeznaczonym do przewozu osób powyżej 7 (ale nie więcej niż 9 łącznie z kierowcą) lub taksówką – zgodnie z nowym prawem – wymagać będzie uzyskania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.
Tym samym w miejsce dotychczasowych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób autokarem lub autobusem oraz licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy obowiązywać będzie zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Przewiduje się, że wymiana dokumentów na zezwolenie będzie dokonywana stopniowo, bez dodatkowych obciążeń dla przedsiębiorców.

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego będzie uprawniało do ubiegania się o licencję wspólnotową. Udzielaniem, odmową, zmianą, zawieszeniem lub cofnięciem zezwolenia będzie zajmował się starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy, a w sprawach dotyczących ubiegania się o licencję wspólnotową – Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Nowe przepisy dotyczą również wymogów związanych z uzyskiwaniem certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego, chodzi m.in. o przebieg egzaminu pisemnego i zwolnienie z niego. Certyfikat jest dokumentem niezbędnym do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Minister transportu
w rozporządzeniu wskaże m.in. jednostki certyfikujące, wymagania wobec członków komisji egzaminacyjnej oraz zasady ustalania jej składu, a także tryb zwalniania z egzaminu pisemnego.

W projekcie ustawy przewidziano, że certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób lub rzeczy, wydany przed 4 grudnia 2011 r., będzie równoważny z certyfikatem, o którym mowa w rozporządzeniu wspólnotowym (WE nr 1071/2009) i osoby go posiadające będą zwolnione z obowiązku zdawania egzaminu uzupełniającego. Opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego nie będzie wyższa niż równowartość 300 euro.

Przedstawiono sposób postępowania w sytuacji, gdy przedsiębiorca złożył wniosek o przedłużenie uprawnień przewozowych wynikających z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego (i odpowiednio międzynarodowego) przed dniem wejścia  w życie przepisów znowelizowanej ustawy.

Do projektu ustawy dodano nowy rozdział, w którym określono czas pracy przedsiębiorców – kierowców i kierowców pracujących na własny rachunek. Średni tygodniowy czas ich pracy nie będzie mógł przekroczyć 48 godzin. Możliwe będzie wydłużenie tego okresu do 60 godzin, jednak przy założeniu, że w ciągu ostatnich czterech miesięcy nie została przekroczona średnia norma 48 godzin.

Projekt określa, że czas pracy kierowców pracujących na własny rachunek ma być ewidencjonowany, co jest zgodne z dyrektywą 2002/15/WE. Przedsiębiorca prowadzący osobiście działalność gospodarczą, polegającą na kierowaniu pojazdem, ewidencję czasu pracy będzie prowadził sam. W przypadku przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz innych podmiotów i kierowców niebędących przedsiębiorcami, ale świadczącymi usługi dla innych – ewidencję czasu pracy będzie prowadził podmiot (pracodawca), na rzecz którego te usługi są wykonywane.

Do zadań Inspekcji Transportu Drogowego dodano kontrolę czasu przedsiębiorców i kierowców. Inspekcja za naruszenia przepisów dotyczących czasu pracy będzie orzekać kary finansowe.

Nowe regulacje, z uwagi na interes przewoźników drogowych, ich klientów i całej gospodarki, powinny przyczynić się do podniesienia poziomu jakości świadczonych usług, zwiększenia bezpieczeństwa drogowego, a także liczby przedsiębiorców zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym.
 


Zobacz także