Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (ustawa okołobudżetowa)

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (ustawa okołobudżetowa), przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.


W tzw. ustawie okołobudżetowej na 2017 r. zaproponowano następujące zmiany:

  • w celu skutecznej realizacji w 2017 r. zadań w sektorze górnictwa węgla kamiennego, wprowadzono przepis umożliwiający uelastycznienie gospodarki finansowej ministra energii oraz zabezpieczający w tegorocznym budżecie państwa  środki na wypłatę świadczeń rekompensacyjnych z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Na ten cel zostanie przeznaczone ok. 2,3 mld zł dla emerytów-górników.
  • przekazanie przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji rekompensaty w wysokości 980 mln zł za utracone w latach 2010-2017 wpływy z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień ustawowych. Środki te zostaną przeznaczone przez KRRiT publicznej radiofonii i telewizji na realizację zadań misji publicznej – w wysokości nieprzekraczającej wydatków poniesionych na jej wykonywanie.
  • utworzenie rezerwy celowej na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach publicznych (podstawowych i średnich), zapewniających uczniom poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (udzielanych przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną). Rezerwa (ok. 88 mln zł) zostanie podzielona między wnioskujące jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły publiczne, najpóźniej do 15 grudnia 2017 r.
  • utworzenie nowej rezerwy celowej w wysokości 316,9 mln zł na uzupełnienie wydatków zaplanowanych na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz wypłatę dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Program „Rodzina 500 plus”), a także na wydrukowanie Kart Dużej Rodziny.
  • przeznaczenie przez ministra do spraw gospodarki 100 mln zł na zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu SA na realizację zadań zapisanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także