Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra edukacji narodowej.


Najważniejsze proponowane zmiany:

  • W roku szkolnym 2016/2017 zniesiony zostanie obowiązkowy sprawdzian szóstoklasisty. Od roku szkolnego 2017/2018 Centralna Komisja Egzaminacyjna  będzie udostępniać szkołom testy diagnostyczne, z których będą mogły skorzystać w celu wstępnej oceny poziomu wiedzy i umiejętności uczniów rozpoczynających kolejny etap edukacji (gimnazjum).
  • Począwszy od 2017 r. zdający będą mogli odwołać się od wyników części pisemnej egzaminów: maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, do niezależnego Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, działającego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
  • Od roku szkolnego 2015/2016 osoby zdające egzamin maturalny i potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz od roku szkolnego 2016/2017 także osoby zdające egzamin gimnazjalny – podczas wglądu do swoich prac egzaminacyjnych – będą mogły je sfotografować. Zgodnie z projektem noweli, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej do weryfikacji pracy będzie miał obowiązek wyznaczyć innego egzaminatora niż ten, który pracę sprawdzał i oceniał.
  • Ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny refundowany będzie zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych, w sytuacji kiedy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wpłynie po 30 września. W przypadku uczniów niepełnosprawnych, mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, możliwe będzie sfinansowanie z dotacji celowej zakupu sprzętu lub oprogramowania, które umożliwią odczyt w postaci elektronicznej zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
  • W przypadku konieczności zapewnienia podręczników lub materiałów edukacyjnych do języka obcego nowożytnego – innych pod względem poziomu zaawansowania niż zakupione w latach poprzednich z dotacji celowej – organ prowadzący szkołę będzie mógł zakupić brakujące podręczniki lub materiały edukacyjne do nauki języka obcego, umożliwiając uczniom jego naukę na odpowiednim poziomie zaawansowania. Koszt zakupu tych podręczników zostanie zrefundowany z dotacji celowej przekazanej szkole na kolejny rok. Kwota refundacji nie będzie mogła przekroczyć 25 zł na jednego ucznia, w przypadku ucznia niepełnosprawnego zostanie powiększona o odpowiedni wskaźnik.
  • Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 i lata następne, a także terminy składania dokumentów do szkół i przedszkoli, będą ustalane przez organy prowadzące lub kuratora oświaty.
  • Od roku szkolnego 2016/2017 możliwe będzie dostosowanie form i metod kształcenia do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów mających trudności adaptacyjne i komunikacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą.
  • Doprecyzowano oraz ujednolicono zasady udzielania i rozliczania dotacji wypłacanych z budżetu samorządu przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym (wskazano m.in. sposób obliczania wysokości dotacji).
  • Od 1 września 2018 r. będą wygaszane szkoły pomaturalne: bibliotekarskie i animatorów kultury.

Nowe regulacje będą obowiązywać od 1 września 2016 r., z wyjątkiem części przepisów, dla których wyznaczono inne terminy wejścia w życie.


Zobacz także