Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy prawo oświatowe

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy prawo oświatowe, przedłożony przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Projekt przewiduje, że w przypadku, gdy nauczyciel, wychowawca oddziału, osoba prowadząca praktyczną naukę zawodu lub rada pedagogiczna nie wykonują zadań i kompetencji dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów lub przeprowadzania egzaminów (przypisanych im w przepisach rozdziałów 3a i 3b ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy), zadania te będzie zobowiązany wykonywać zastępczo dyrektor szkoły. Zadania te będzie mógł także realizować nauczyciel upoważniony przez dyrektora szkoły.

W przypadku, gdyby dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel nie wykonał wspomnianych zadań i kompetencji, wykona je nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.


Zobacz także