Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty, przedłożony przez ministra edukacji narodowej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty, przedłożony przez ministra edukacji narodowej


Ustawa o systemie informacji oświatowej weszła w życie 30 kwietnia 2012 r. Zgodnie z jej przepisami, system informacji oświatowej (SIO) w nowym kształcie i pełnym wymiarze zacznie działać w kwietniu 2013 r., choć niektóre jego elementy zaczną funkcjonować już w sierpniu 2012 r.

Dotychczasowe działania organizacyjno-techniczne związane z uruchamianiem SIO, rozpoczęte z początkiem lipca 2011 r., ujawniły konieczność dokonania wielu zmian.

Najważniejsza zmiana wprowadzona do projektu nowelizacji ustawy dotyczy zapewnienia większego zakresu anonimowości informacji gromadzonych w SIO. Chodzi o dane dotyczące np. udzielanej przez przedszkola, szkoły i placówki oświatowe pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zgodnie z nowymi przepisami, do bazy danych SIO nie będą przekazywane informacje powiązane z imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL ucznia korzystającego z zajęć psychologiczno-pedagogicznych organizowanych przez poradnię. W bazie danych SIO będą gromadzone jedynie informacje o liczbie uczniów objętych ww. pomocą.

Podobne zmiany dotyczyć będą informacji o wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne opiniach i orzeczeniach - nie będą one zawierać informacji identyfikacyjnych, a wyłącznie numer, datę i przyczynę wydania orzeczenia. Oznacza to, że informacje o pomocy psychologiczno-pedagogicznej zamieszczane w lokalnych bazach danych (np. w bazach poradni) będą mieć formę spersonalizowaną, natomiast w bazie danych SIO, czyli w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, będą funkcjonowały jedynie w postaci danych zbiorczych, niepowiązanych z danymi osobowymi.

Zgodnie z nowymi przepisami, szkoła lub placówka oświatowa do bazy danych SIO będzie przekazywać dane dotyczące opinii lub orzeczenia poradni wyłącznie wtedy, gdy rodzice ucznia, któremu poradnia wydała opinie, zdecydują się na objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju, kształceniem specjalnym lub zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi. W tym celu przedłożą dyrektorowi szkoły właściwy dokument (opinię lub orzeczenie) wydany przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Dyrektor szkoły po sprawdzeniu w bazie danych SIO, czy dokument taki został wydany i po pozytywnym wyniku weryfikacji, przekazuje do SIO informację o objęciu ucznia określonym rodzajem kształcenia specjalnego. Jest to konieczne ze względu na podział części oświatowej subwencji ogólnej.

Do projektu ustawy dodano przepis, na podstawie którego ma być prowadzona jedna lokalna baza danych SIO dla: zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz dla szkół tam prowadzonych.

W projekcie nowelizacji ustawy uregulowano ponadto inne kwestie, w tym m.in: doprecyzowano procedury cofania upoważnienia dostępu do bazy danych SIO, zmieniono terminy przekazywania danych do SIO. Zrezygnowano także z gromadzenia w SIO danych szkół zespołów szkół oraz szkolnych punktów konsultacyjnych działających przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, wojskowych i konsulatach.


Zobacz także