Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia. 


Podstawowym celem nowelizowanej ustawy jest zapewnienie przejrzystego i racjonalnego  procesu oceny celowości inwestycji w ochronie zdrowia.

Ocena celowości inwestycji będzie miała zasadnicze znaczenie dla rozwoju ochrony zdrowia w Polsce. Przede wszystkim ma przyczynić się do dostosowania podaży usług medycznych do rzeczywistych potrzeb mieszkańców, a w efekcie ukrócić marnowanie pieniędzy publicznych. Jest to szczególnie ważne, bo w aktualnej perspektywie finansowej do 2020 r. na ochronę zdrowia przewidziano środki europejskie w wysokości ok. 12 mld zł.

Aby spełnić to zadanie, ocena celowości inwestycji zostanie oparta na racjonalnych i wiarygodnych przesłankach. Wojewoda będzie wydawał opinie w tym zakresie przede wszystkim w oparciu o: mapy potrzeb zdrowotnych (dla danego województwa), priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz dane z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Podstawą do wydania pozytywnej opinii o celowości inwestycji będzie jej ocena dokonywana w oparciu o formularz zwany – Instrumentem Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. Będzie on zawierał kilkadziesiąt pytań, odpowiadających różnorodnym priorytetom istotnym z perspektywy systemu ochrony zdrowia. Przed wydaniem opinii wojewoda będzie również zobowiązany do uzyskania stanowiska dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ.

W przyszłości Narodowy Fundusz Zdrowia lub jego następca będzie kontraktował świadczenia mając na uwadze rzeczywiste potrzeby mieszkańców danego regionu, wynikające z map potrzeb zdrowotnych oraz priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej. Jednocześnie podmioty będą miały możliwość uzyskania dodatkowych punktów w konkursie w przypadku prowadzenia inwestycji pozytywnie ocenianych przez wojewodów z wykorzystaniem Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.

Najwyżej premiowana będzie racjonalność i efektywność udzielanych świadczeń, przy zachowaniu odpowiedniej ich jakości i dostępności, a także kompleksowość oraz ciągłość. Brak pozytywnej opinii o celowości inwestycji będzie skutkował przyznaniem mniejszej liczby punktów, a podmiot w takiej sytuacji będzie musiał przedstawić ofertę znacznie korzystniejszą od innych, które uzyskały pozytywną opinię wojewody. Oznacza to, że z jednej strony nowy system nie zablokuje dostępu do rynku nowych, innowacyjnych podmiotów, z drugiej – będzie przestrzegał przez podejmowaniem inwestycji na obszarach, gdzie podaż jest już wysoka i nie odpowiadająca rzeczywistemu popytowi.

W przypadku wielu inwestycji infrastrukturalnych w ochronie zdrowia uzyskanie pozytywnej opinii o celowości inwestycji będzie nieodzowne przy składaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. W przypadku wielu konkursów brak takiej opinii będzie uniemożliwiał uzyskanie takiego dofinansowania.

Również wtedy, gdy podmiot leczniczy będzie chciał zrealizować inwestycję z własnych środków, posiadanie opinii o celowości inwestycji będzie ważną informacją o zasadności podejmowanych przez niego działań. Pozytywne opinie będą wydawane, gdy na podstawie danych posiadanych przez wojewodów i oddziały wojewódzkie NFZ, będzie można stwierdzić faktyczne braki w danym obszarze. Pozytywna opinia umożliwi świadczeniodawcy perspektywiczny rozwój, ale zgodny z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi. W praktyce będzie zapobiegać prowadzeniu chaotycznego i krótkowzrocznego rozwoju rynku usług medycznych.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także