Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przedłożony przez ministra zdrowia


Zapewnienie pacjentom lepszego dostępu do świadczeń szpitalnych,  ambulatoryjnych  i rehabilitacyjnych, z uwzględnieniem kompleksowej i skoordynowanej opieki zdrowotnej. Zagwarantowanie ciągłości i stabilności finansowania szpitalom o szczególnie istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Poprawa elastyczności zarządzania szpitalami oraz optymalizacja kosztów leczenia. To podstawowe cele przeprowadzonej nowelizacji ustawowej.

Cele te zostaną osiągnięte dzięki wdrożeniu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (system zabezpieczenia).

System będzie zabezpieczał pacjentom dostęp do następujących świadczeń opieki zdrowotnej: leczenia szpitalnego, świadczeń wysoko specjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej w poradniach przyszpitalnych, rehabilitacji leczniczej, programów lekowych, leków stosowanych w chemioterapii oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W ramach systemu przewidziano także zapewnienie pacjentom kompleksowej opieki zdrowotnej oraz ciągłości udzielanych świadczeń i stabilności ich finansowania.

W praktyce nowe rozwiązania zapewnią zmniejszenie kolejek na SOR-ach, w izbach przyjęć oraz do specjalistów w poradniach przyszpitalnych i rehabilitacji poszpitalnej.

W ramach systemu zabezpieczenia będą funkcjonować grupy szpitali: szpitale I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń – niezależnie od struktury własności (czyli mogą to być podmioty publiczne i niepubliczne).

Kwalifikacji do każdego poziomu systemu zabezpieczenia będzie się dokonywać na okres kolejnych 4 lat kalendarzowych – to kompromis między potrzebą zapewnienia stabilizacji szpitalom a koniecznością dokonywania okresowej weryfikacji systemu. W ramach kwalifikacji danemu szpitalowi zostanie przyporządkowany jeden z poziomów systemu zabezpieczenia oraz wskazane zostaną profile, zakresy i rodzaje świadczeń, w ramach których będzie on mógł udzielać świadczeń opieki zdrowotnej. Świadczeniodawca zakwalifikowany do danego poziomu systemu zabezpieczenia będzie miał zagwarantowane zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Szpitale skupione w systemie zabezpieczenia środki na swoje funkcjonowanie będą otrzymywały w formie ryczałtu, którego wysokość będzie powiązana z wartością świadczeń zrealizowanych w poprzednich okresach. Ryczałt – oprócz świadczeń szpitalnych – obejmie również świadczenia: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (realizowane w przychodniach przyszpitalnych) i rehabilitacji leczniczej.

Szczegółowy sposób ustalania ryczałtu zostanie określony w rozporządzeniu ministra zdrowia. Wysokość ryczałtu będzie ustalana na okres rozliczeniowy określony w umowie ze świadczeniodawcą – nie dłuższy niż rok kalendarzowy. Ponadto, minister zdrowia określi w rozporządzeniu świadczenia opieki zdrowotnej, dla których w ramach systemu zabezpieczenia zostaną wyodrębnione środki na ich finansowanie.

Przyjmując ryczałtową formę rozliczania kosztów świadczeń założono odstąpienie od finansowania pojedynczych przypadków i procedur na rzecz finansowania w – ramach jednej kwoty – całości opieki udzielanej pacjentom w danym okresie rozliczeniowym.

Obok kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu zabezpieczenia, będzie obowiązywał dotychczasowy tryb zawierania umów o udzielanie świadczeń medycznych – na podstawie konkursów ofert lub rokowań. W praktyce niezakwalifikowanie szpitala do systemu zabezpieczenia, nie pozbawi go możliwości przyjmowania pacjentów w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jeśli świadczeniodawcy będą chcieli zakwestionować niezakwalifikowanie się do systemu zabezpieczenia lub sposób kwalifikacji, to będą mogli skorzystać z postępowania odwoławczego.

Projektowane przepisy nie wykluczają możliwości wejścia do systemu zabezpieczenia nowych podmiotów w ramach kolejnych kwalifikacji. Do systemu zabezpieczenia będą mogły także wejść podmioty, które powstaną w wyniku łączenia się.

Pierwsze wykazy podmiotów zakwalifikowanych do systemu zabezpieczenia w każdym województwie będą ogłaszane nie później niż do 27 czerwca 2017 r. Zostaną one uzupełnione, nie później niż do 26 września 2017 r., o podmioty lecznicze, które powstaną w wyniku połączenia dwóch lub więcej podmiotów.

Wykazy będą obowiązywały od 1 października 2017 r. przez kolejne 4 lata.


Zobacz także