Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto, przedłożony przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto, przedłożony przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Ustawa o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto została dostosowana do przepisów dotyczących statystycznego podziału terytorialnego kraju.

  • Nie zmieni się sposób obliczania wartości rocznego PKB.
  • Prezes Głównego Urzędu Statystycznego będzie obliczał średnią wartość PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat dla obszarów jednostek terytorialnych na poziomach:

- makroregionów,
- regionów,
- podregionów,

– zgodnie z Klasyfikacją Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS).

  • Klasyfikacja NUTS jest standardem geograficznym służącym do statystycznego podziału państw członkowskich Unii Europejskiej (ich terytoriów gospodarczych) na trzy poziomy regionalne o określonej liczbie ludności.
  • NUTS została ustanowiona, aby zbierać, opracowywać i rozpowszechniać w Unii Europejskiej porównywalne dane dla określonych statystyk regionalnych (np. dotyczących rachunków regionalnych, demografii, rynku pracy i społeczeństwa informacyjnego). Klasyfikacja NUTS służy również kształtowaniu regionalnych polityk państw Unii Europejskiej i jest niezbędna do przeprowadzania analiz stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego regionów.
  • Średnia wartość PKB na jednego mieszkańca będzie ogłaszana, tak jak obecnie, w obwieszczeniu, w „Monitorze Polskim” – do 31 października drugiego roku po roku kończącym okres ostatnich trzech lat.
  • Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zobacz także