Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.


Służba Więzienna będzie wykonywać zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku w Ministerstwie Sprawiedliwości i Prokuraturze Krajowej.

Wprowadzenie tego rozwiązania jest uzasadnione ze względu na zagrożenia, jakie mogą wiązać się ze szczególnym charakterem zadań wykonywanych przez ministra sprawiedliwości i Prokuraturę Krajową. Do tych instytucji często trafiają dokumenty zawierające informacje chronione istotne dla bezpieczeństwa państwa.

O zakresie realizacji powierzonych Służbie Więziennej zadań związanych z ochroną Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej będzie decydował minister sprawiedliwości, jako zwierzchnik Służby Więziennej.

Służba Więzienna jest formacją dysponującą odpowiednio przeszkolonymi funkcjonariuszami oraz wiedzą i doświadczeniem związanym z ochroną swoich jednostek organizacyjnych (m.in. zakładów karnych i aresztów śledczych) przed działaniami świata przestępczego, w tym zorganizowanych grup przestępczych. Doświadczenie to przesądziło o powierzeniu właśnie tej formacji zadań związanych z ochroną tych dwóch instytucji. Przy wykonywaniu nowych zadań Służba Więzienna będzie mogła posługiwać się posiadanymi uprawnieniami.

Wskazano także przypadki, w których funkcjonariusz Służby Więziennej będzie mógł zdecydować o użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego. Do obowiązującego przepisu, na podstawie którego Służba Więzienna decyduje o zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego, dopisano obiekty innej jednostki organizacyjnej, w której Służba Więzienna zapewnia porządek i bezpieczeństwo.

Zapewnienie bezpieczeństwa tym obiektom przez funkcjonariuszy Służby Więziennej będzie realizowane od 1 stycznia 2017 r.  (z końcem 2016 r. wygasa umowa na ochronę budynków Prokuratury Krajowej).

Nowe regulacje mają wejść w życie z dniem następującym po dacie ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także