Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.


Projekt przewiduje zmianę systemu naboru oraz szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej (SW). Dzięki nowym rozwiązaniom Służba Więzienna ma się stać nowoczesną i szanowaną formacją stojącą na straży praworządności w Polsce i bezpieczeństwa obywateli.

Zaproponowano utworzenie uczelni Służby Więziennej. Będzie ona wzorowana na rozwiązaniach stosowanych w Wojsku Polskim, Policji czy w Państwowej Straży Pożarnej.

Nowa uczelnia będzie kształcić przyszłe kadry dla potrzeb więziennictwa, zarówno
w ramach studiów wyższych dla kandydatów do Służby Więziennej, jak również przyszłych kandydatów na oficerów Służby Więziennej. Kształcenie i prowadzenie badań naukowych będzie realizowane w obszarach nauk: prawnych i społecznych (nauki o bezpieczeństwie, pedagogika, psychologia i socjologia), odpowiadających potrzebom penitencjarnym
i resocjalizacyjnym realizowanym przez Służbę Więzienną.

W uczelni mają być prowadzone stacjonarne studia I i II stopnia (w tym dla funkcjonariuszy w służbie kandydackiej) oraz studia podyplomowe (w pierwszych trzech latach działalności uczelni będą realizowane tylko studia I stopnia).

W powiązaniu z utworzeniem uczelni wyższej Służby Więziennej wprowadzony zostanie także nowy, skoszarowany system szkolenia realizowany w ramach służby kandydackiej. Przewidziano pełnienie służby przez kandydatów, jako słuchaczy uczelni Służby Więziennej, którzy będą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu posiadanego stopnia służbowego.

Utworzenie uczelni wyższej, funkcjonującej na zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, i będącej jednocześnie jednostką organizacyjną Służby Więziennej, umożliwi realizację studiów w połączeniu z intensywnym wykorzystaniem praktyk i staży w jednostkach podstawowych Służby Więziennej. Powołanie tego typu uczelni pozwoli na unikatowe połączenie wiedzy przedstawicieli świata akademickiego z doświadczeniami i bazą służby mundurowej. Na studia w uczelni wyższej Służby Więziennej będą mogli być delegowani pracownicy i funkcjonariusze Służby Więziennej, ale będą w niej też studiować funkcjonariusze w służbie kandydackiej.

Zmieni się również model naboru do Służby Więziennej: z rozproszonego na scentralizowany, z jasnymi i przejrzystymi kryteriami oraz rankingiem, na podstawie którego kandydaci sami wybiorą jednostkę do pełnienia służby. Zgodnie z propozycją, naboru nie będzie przeprowadzał już kierownik jednostki, w której występuje wakat na danym stanowisku. Nowe przepisy zakładają, że nabór będzie przeprowadzał przede wszystkim dyrektor generalny Służby Więziennej lub dyrektor okręgowy Służby Więziennej. Wprowadzone zostaną także zasady publikacji informacji dotyczących naboru, precyzyjne kryteria oraz ranking kandydatów. Dzięki temu zostanie zagwarantowana możliwość wyboru miejsca pełnienia służby na podstawie ogólnej listy wakatów. 

Proponowane zmiany obejmują również określenie wymogów dotyczących wykształcenia i zasad awansu na stanowiskach w poszczególnych korpusach oraz obowiązku złożenia zewnętrznego egzaminu na stopień, po ukończeniu szkolenia zawodowego. Dopiero zdanie odrębnego egzaminu będzie podstawą do nadania stopnia.

Zaproponowano, aby ustawa zaczęła obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego artykułu, który wejdzie w życie 1 sierpnia 2018 r.


Zobacz także