Projekt ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim, przedłożony przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim, przedłożony przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.


W nowych przepisach ujednolicono sposób przeprowadzania inspekcji podmiotów wykonujących rybołówstwo komercyjne i rekreacyjne przez ustanowienie jednego organu powołanego do kontroli przestrzegania przepisów o rybołówstwie morskim oraz o organizacji rynku rybnego.

Przewidziano powołanie Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku. Nowy organ centralnej administracji rządowej zostanie utworzony w miejsce okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego w: Szczecinie, Słupsku i Gdyni.

Obecny podział na trzech okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego oznacza „rozdrobnienie” organów sprawujących nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o rybołówstwie morskim oraz o organizacji rynku rybnego. Obecna struktura nie zapewnia jednolitego nadzoru i kontroli, a tym samym powoduje różne podejście do sposobu prowadzenia takich działań, pozostających w kompetencji trzech inspektorów okręgowych.

Nowe rozwiązanie poprawi funkcjonowanie inspekcji rybołówstwa morskiego oraz ujednolici procedury i standardy ich działania. Będzie to szczególnie ważne w przypadku kwestii związanych z kontrolą oraz egzekwowaniem przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej.

Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego powoływany będzie przez premiera na wniosek ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Nowy organ ma być odpowiedzialny za zadania związane z kontrolą przestrzegania przepisów o rybołówstwie morskim oraz organizacją rynku rybnego, a także za koordynację kontrolno-inspekcyjnych działań Polski w ramach realizacji celów Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Struktura organizacyjna urzędu obsługującego Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego zostanie utworzona w oparciu o istniejącą kadrę pracowników okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego i ich biur terenowych. Wykorzystane zostaną istniejące lokalizacje, w których obecnie znajdują się okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego.

W projekcie przewidziano także rozszerzenie listy dokumentów dołączanych do wniosku o wpis statku do rejestru statków rybackich albo do wniosku o zmianę wpisu  w rejestrze. Chodzi o postanowienie izby morskiej w sprawach rejestrowych, wydawane często znacznie wcześniej niż certyfikat okrętowy, czyli będące dla właściciela statku rybackiego dogodniejszym dokumentem, umożliwiającym mu wcześniejsze uzyskanie wpisu statku do rejestru statków rybackich albo zmianę wpisu.

Wprowadzono także przepisy umożliwiające wymianę indywidualnych kwot połowowych między armatorami statków rybackich, zgodnie z zasadą „gatunek za gatunek”. Pozwoli to na efektywniejsze wykorzystywanie kwot połowowych przy jednoczesnym braku negatywnego zjawiska, jakim jest handel takimi kwotami.

Przyjęte rozwiązanie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom części środowiska rybackiego, zakłada, że indywidualne kwoty połowowe będą mogły być wymieniane w całości lub części między armatorami statków rybackich, którym przyznano na dany obszar indywidualne kwoty połowowe gatunków organizmów morskich, których dotyczy wymiana.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.


Zobacz także