Projekt ustawy o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


Celem wprowadzonych zmian jest usprawnienie systemu wdrażania rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS), a w konsekwencji efektywniejsze skorzystanie ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020, a w szczególności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i  Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Przewidziano także uproszczenia dla wnioskodawców w ubieganiu się o pieniądze z tych funduszy.

RLKS jest instrumentem, który w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 umożliwia zastosowanie metody LEADER. Leader jest oddolnym, partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez daną społeczność strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

Zaproponowano m.in. następujące rozwiązania:

  • Do zakresu informacji, jakie muszą zostać zawarte w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, dodano dodatkowy element – „warunki wyboru operacji” – o ile zostały określone przez LGD. Rozwiązanie to zapewni wnioskodawcy kompleksową informację o zasadach i warunkach udzielenia wsparcia oraz wyboru operacji, obowiązujących dla danego typu wniosków. Przyczyni się też do prawidłowego przygotowania założeń operacji oraz wniosku o udzielenie wsparcia.
  • Możliwe będzie zmodyfikowanie wniosku w obszarze wynikającym z ustalonej kwoty wsparcia – w sytuacji ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana. Dotyczy to sytuacji, w której zmiany te nie doprowadzą do istotnej modyfikacji wniosku, mającej wpływ na wynik wyboru operacji dokonany przez LGD.
  • Brak takiej możliwości sygnalizowano jako przeszkodę we wdrażaniu RLKS w przypadku realizacji operacji ze środków EFRR i EFS. W praktyce, zarząd województwa będzie miał możliwość, a nie obowiązek wzywania wnioskodawcy do aktualizacji wnioskowanej kwoty wsparcia oraz innych zmian wynikających ze zmienianej kwoty.
  • Wydłużono termin na usunięcie braków, oczywistych omyłek oraz innych nieprawidłowości we wniosku o udzielenie wsparcia. W takiej sytuacji zarząd województwa będzie wzywał podmiot do ich usunięcia w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni.
  • Wprowadzono regulację ułatwiającą prawidłowe zastosowanie przepisów dotyczących terminów na dokonanie przez LGD określonych czynności w procesie szeroko rozumianego wyboru operacji. Zaproponowano wskazanie jednego 60. dniowego terminu na dokonanie wszystkich czynności przez LGD. Ułatwi to praktyczne zastosowanie przepisów, bez nadmiernego wydłużenia terminu na dokonanie wyboru operacji oraz usprawni informowanie podmiotów ubiegających się o wsparcie o wyniku tego wyboru.

Nowe przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także