Projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.


Podwyżka renty socjalnej jest jednym z zapisów porozumienia w sprawie wsparcia osób niepełnosprawnych zawartego 24 kwietnia 2018 r. przez rząd i przedstawicieli części środowiska osób niepełnosprawnych.

Dotychczas renta socjalna wynosiła 865,03 zł. Jest ona przyznawana osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

  • przed ukończeniem 18. roku życia;
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25. roku życia;
  • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Celem renty socjalnej jest kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego ze względu na to, że całkowita niezdolność do pracy powstała przed wejściem na rynek pracy.

Renta socjalna przeznaczona jest dla osób, które w większości nigdy nie osiągają samodzielności życiowej, a w wieku dorosłym zamieszkują z rodzicami lub przebywają wiele lat w instytucjonalnych formach opieki, takich jak domy pomocy społecznej. Świadczenie to jest wyrazem szczególnej troski państwa o osoby nieposiadające zdolności do jakiejkolwiek pracy. 

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, liczba osób pobierających renty socjalne wynosi 280 tys. osób (stan w marcu 2018 r.). Podwyższenie renty socjalnej do 1 029,80 zł spowoduje wzrost wydatków o ok. 45 mln zł miesięcznie, czyli 0,54 mld zł rocznie. Renty socjalne są finansowane w całości z budżetu państwa.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 września 2018 r. z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2018 r.


Zobacz także