Projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Zgodnie z projektem, prezes Rady Ministrów będzie mógł przyznawać osobom fizycznym – w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne – nagrody specjalne ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Obecnie możliwość przyznawania nagród lub wyróżnień o charakterze specjalnym mają m.in. ministrowie kierujący działami administracji rządowej, natomiast możliwości takiej nie ma premier.

Projekt przewiduje ponadto, że nagroda specjalna przyznana przez szefa rządu będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie będzie także wliczana do dochodu służącego do ustalania prawa do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Nowe rozwiązanie ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

 


Zobacz także