Projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożony przez ministra obrony narodowej.


Przewidziano wydłużenie z 10 do 15 lat okresu planistycznego przy określaniu szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.

Wydłużenie tego terminu jest konieczne ze względu na potrzebę dostosowania narodowego cyklu i okresu planistycznego do systemu planowania Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz zobowiązań sojuszniczych. Chodzi także o realizację długookresowych inwestycji w obszarze bezpieczeństwa narodowego oraz pozyskiwania nowoczesnego sprzętu obronnego i technologii obronnych w ramach modernizacji  technicznej sił zbrojnych.

Polska, jako członek NATO, realizuje wspólne przedsięwzięcia i cele rozwojowe dotyczące przebudowy i modernizacji technicznej swoich sił zbrojnych. Kluczowe dokumenty NATO opisują zobowiązania Polski wobec Paktu Północnoatlantyckiego w latach 2018-2032, czyli w perspektywie 15-letniej. Dlatego w celu harmonizacji krajowego planowania obronnego ze zobowiązaniami sojuszniczymi konieczne było wydłużenie horyzontu planowania krajowego do 15 lat. Jednocześnie w trakcie realizacji Strategicznego Przeglądu Obronnego wykazano, że 10-letni horyzont planowania jest niewystarczający w odniesieniu do procesu pozyskiwania technologii obronnych i zaawansowanych systemów uzbrojenia. Wprowadzona zmiana umożliwi pozyskanie środków na te cele, co byłoby niemożliwe lub mocno utrudnione w obowiązującej perspektywie, ze względu na brak możliwości zaangażowania wystarczającej ilości zasobów finansowych na kosztowne wieloletnie programy operacyjne.

Projektowana zmiana będzie dotyczyła kolejnego cyklu planistycznego.

Znowelizowane przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także