Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.


Przepisy wprowadzone do projektu nowelizacji ustawy wdrażają regulacje wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (2011/77/UE). Dotyczą one m.in. jednolitego sposobu obliczania czasu ochrony praw autorskich do utworu muzycznego ze słowami. Przepisy te zapewniają wykonawcom utworów muzycznych odpowiednią ochronę ich praw przez całe życie. Wydłużają ponadto czas ochrony praw do fonogramów.

Nowe przepisy mają służyć wyeliminowaniu sytuacji, w której w utworze słowno-muzycznym (nieuznanym za utwór współautorski), autorskie prawa majątkowe do tekstu wygasałyby w innym terminie niż prawa do muzyki. Zostanie wprowadzona taka sama zasada, jak w przypadku utworów współautorskich – czas ochrony będzie liczony od chwili śmierci ostatniego z autorów. Rozwiązanie to ma obowiązywać tylko wówczas, gdy tekst i muzyka zostały stworzone specjalnie dla danego utworu słowno-muzycznego.

Zmieni się również czas ochrony prawa do artystycznych wykonań. Okres ochrony artystycznych wykonań utrwalonych na fonogramach zostanie wydłużony – do 70 lat (obecnie jest to 50 lat). Wydłużenie wynika z faktu, że obecny 50-letni okres ochrony jest zbyt krótki, i w ocenie Komisji Europejskiej, nie zabezpiecza i nie chroni interesów artystów, którzy rozpoczęli karierę w młodym wieku. Wydłużenie tego okresu do 70 lat zapewni artystom ochronę przez całe życie, umożliwiając im osiąganie przychodów w dłuższym okresie.

Projektowane przepisy przewidują ponadto zabezpieczenie pozycji i sytuacji artystów-wykonawców. Zapewnią tej grupie artystów (np. piosenkarzom, członkom zespołów muzycznych) możliwość odzyskania praw przeniesionych w przeszłości na producenta fonogramu, w sytuacji, gdy nie oferuje on sprzedaży odpowiedniej liczby egzemplarzy lub nie udostępnia fonogramu w internecie. Artyście będzie ponadto przysługiwać coroczne dodatkowe wynagrodzenie od producenta w przypadku, gdy przeniósł on na producenta fonogramu swoje prawa za jednorazowym wynagrodzeniem. 


Zobacz także