Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra obrony narodowej.


Zaproponowano rozwiązania usprawniające organizację i funkcjonowanie Narodowych Sił Rezerwowych (NSR). Z dotychczasowego ich działania wynika, że konieczne jest skorygowanie prawa, które pozwoli zwiększyć atrakcyjność tej służby i ściślej powiązać ją z działalnością jednostek wojskowych.

Przede wszystkim przewidziano możliwość pisemnego aneksowania kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR. Jednocześnie zniesione zostaną ograniczenia czasowe dotyczące terminu zawierania takich kontraktów. Ma być też zniesiona górna granica – 15 lat – łącznego pozostawania na przydziale kryzysowym. Jedynym limitem przebywania na przydziale kryzysowym będzie granica wieku określona odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego oraz czas przebywania na przydziale kryzysowym.

Do nowych przepisów wprowadzono też instytucję zawieszenia przydziału kryzysowego dla kobiet w ciąży i podczas urlopu macierzyńskiego.

Założono, że żołnierz rezerwy nie będzie jedynym, z którym można zawrzeć kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR. Kontrakt może być zawarty również z żołnierzem w czynnej służbie wojskowej i żołnierzem pełniącym zawodową służbę wojskową lub kandydacką. Taki żołnierz musi ochotniczo zgłosić się do wykonywania obowiązków w ramach NSR, a także złożyć pisemny wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu i spełnić warunki jego zawarcia.

Zaproponowano przepisy, które uelastycznią instytucje przydziałów kryzysowych następujących w wyniku zawartych kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach NSR.

W nowych regulacjach uwzględniono konieczność dokonania zmiany przydziału kryzysowego w przypadku wystąpienia okoliczności, które uzasadniają wyznaczenie żołnierza na inne stanowisko służbowe. Katalog przypadków zmiany przydziału kryzowego jest otwarty. Wskazano, że jeśli ze zmianą przydziału kryzysowego będzie się łączyć zmiana miejsca pełnienia służby wojskowej, to wtedy wymagana będzie zgoda żołnierza.

Przewidziano możliwość uchylenia przydziału kryzysowego w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiałyby zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR.
Wojskowego komendanta uzupełnień zobowiązano do informowania pracodawcy o powołaniu i terminie powołania jego pracownika – żołnierza NSR – na ćwiczenia wojskowe rotacyjne oraz o dniach odbywania tych ćwiczeń.

Zaproponowano zmiany, które umożliwią szkolenie żołnierzy służby przygotowawczej w jednostkach wojskowych – niezależnie od korpusu, na potrzeby którego są oni kształceni. Możliwe będzie odbywanie praktyk przez tych żołnierzy, a zwłaszcza podchorążych w jednostkach wojskowych.

Stworzono możliwość odbywania ćwiczeń wojskowych przez osoby przeniesione do rezerwy (chodzi o osoby nie będące żołnierzami rezerwy, wobec których dotychczasowe regulacje nie przewidywały takiej możliwości).

Wprowadzono przepisy zwiększające możliwości odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe. Ma być możliwa modyfikacja planu ćwiczeń wojskowych rotacyjnych na wniosek żołnierza, zwłaszcza w przypadku jego szczególnej sytuacji rodzinnej i zawodowej. Możliwe będzie odbywanie ćwiczeń wojskowych w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich oraz ośrodkach szkolenia.

Zapewniona zostanie możliwość pełnienia okresowej służby wojskowej w ramach związków organizacyjnych sił zbrojnych.

Przewidziano dostosowanie sposobu określania wysokości świadczenia pieniężnego, rekompensującego utracone zarobki w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych – do bardziej korzystnych zasad, stosowanych przy naliczaniu wynagrodzeń przez pracodawców.

Zaproponowano możliwość organizowania szkoleń lub rekompensowania kosztów indywidualnego nabycia przez żołnierzy rezerwy kwalifikacji na cywilnym rynku pracy, które byłyby przydatne w wojsku.

Założono wprowadzenie zasady, że prawo do uposażenia w przypadku pełnienia służby przygotowawczej przysługuje za czas jej odbywania. Oznacza to, że miesięczne uposażenie byłoby wypłacane z „dołu” za faktyczny okres jej pełnienia, a nie jak dotychczas z „góry”. Przewidziano także możliwość wcześniejszej wypłaty części tego uposażenia w formie zaliczki.

Założono przyznanie żołnierzom rezerwy, pełniącym czynną służbę wojskową, dodatku motywacyjnego za posiadanie klas kwalifikacyjnych – o ile uzyskali oni w ostatniej opinii służbowej pozytywną ocenę. Regulacje te obejmą szeregowych, podoficerów i oficerów rezerwy.


Zobacz także