Projekt ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, przedłożony przez ministra finansów


Projekt nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne przewiduje wprowadzenie możliwości okresowego wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa na cele związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i zarządzaniem długiem publicznym.

Zmiana ta umożliwi efektywne wykorzystanie wolnych środków zgromadzonych w sektorze publicznym, co wpłynie na obniżenie poziomu długu publicznego oraz kosztów jego obsługi. Możliwość korzystania z aktywów finansowych, znajdujących się na rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych, przyczyni się do przejściowego zmniejszenia poziomu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa.

Wykorzystanie ww. środków nie spowoduje zakłóceń w realizacji zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa oraz w dochodzeniu wierzytelności. Kwoty wykorzystywane na finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz wykorzystywane w celu zarządzania długiem Skarbu Państwa będą zwracane z rachunków pomocniczych ministra finansów na rachunek rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych w wysokości i terminach umożliwiających realizację zobowiązań.


Zobacz także