Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, przedłożony przez ministra infrastruktury.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, przedłożony przez ministra infrastruktury.


W projektowanej ustawie rozszerzono możliwości uzyskania premii gwarancyjnej oraz zrównano prawa do jej uzyskania (i wypłaty) właścicielom książeczek mieszkaniowych, którzy uzyskują odrębną własność lokalu w drodze przekształcenia prawa spółdzielczego.

Przewiduje się, że właściciele książeczek mieszkaniowych będą mogli przeznaczyć premię gwarancyjną na wykupienie na własność spółdzielczego lokalu mieszkalnego. Do tej pory nie było to możliwe.

Zgodnie z nowymi przepisami, możliwe będzie przeznaczenie premii gwarancyjnych na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych tzw. starego portfela. Niezamożnym kredytobiorcom, zajmującym zadłużone mieszkanie, rozwiązanie to pozwoli zlikwidować książeczkę mieszkaniową i uzyskać premię gwarancyjną. Zostanie ona przeznaczona, w pierwszej kolejności, na spłatę zadłużenia wobec Skarbu Państwa, następnie na spłatę skapitalizowanych odsetek od kredytu i w końcu na spłatę kredytu. Dzięki temu niektórzy kredytobiorcy będą mogli, na preferencyjnych warunkach, całkowicie spłacić zadłużenie zajmowanych lokali.

Ponadto premia gwarancyjna może być przeznaczona na remont lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego – wymianę okien, instalacji gazowej lub elektrycznej. Warunkiem niezbędnym do uzyskania premii jest posiadanie przez właściciela książeczki tytułu własności do remontowanego domu, spółdzielczego prawa do lokalu lub domu jednorodzinnego. Nowe przepisy przewidują, że premia może być również wykorzystana przez właściciela książeczki mieszkaniowej na dokonanie wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach lub spółdzielniach mieszkaniowych za okres ostatnich 12 miesięcy.

Wprowadzono możliwość wcześniejszego uzyskania premii gwarancyjnej z przeznaczeniem na wkład własny wymagany przy kredycie mieszkaniowym. Jest to znaczne ułatwienie dla tych osób, które nie mają dużych dochodów i w związku z tym mogą mieć ograniczony dostęp do kredytu. Nowe przepisy określają, że w tym wypadku premia gwarancyjna będzie wypłacana za pośrednictwem banku udzielającego kredyt. Określono dokładnie, jakie warunki będzie musiała spełnić osoba ubiegająca się o taką premię. 

Ponadto w projekcie ustawy wydłużono o 4 lata, czyli do końca 2012 r., termin całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych, co umożliwili większej liczbie osób wywiązanie się z zobowiązań kredytowych i zmniejszy liczbę zadłużonych mieszkań.


Zobacz także