Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju.


Od 2014 r. rząd realizuje program „Mieszkanie dla młodych”, który zastąpił program „Rodzina na swoim”. Program wspiera młodych w nabyciu pierwszego mieszkania finansowanego kredytem z dopłatą do wkładu własnego. Od początku jego funkcjonowania do 20 lutego 2015 r. udzielono 16 242 kredytów objętych dofinansowaniem wkładu własnego na 372,4 mln zł, z czego wypłacono 251,8 mln zł. Po przeanalizowaniu efektów programu zdecydowano, że wymaga on zmian, tak aby zaczął lepiej spełniał swój podstawy cel – większej dostępności mieszkań dla rodzin wielodzietnych.

Główne zmiany:

Zwiększenie w programie udziału osób, które chcą skorzystać z pośrednictwa spółdzielni mieszkaniowych w nabyciu mieszkania.

Z możliwości dofinansowania wkładu własnego będą mogli skorzystać członkowie spółdzielni mieszkaniowej, którzy podpiszą z nią umowę na budowę mieszkania, i na tej podstawie wniosą wkład budowlany do spółdzielni w celu uzyskania prawa własności mieszkania. Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają uzyskanie wsparcia finansowego nabywcom, którzy kupują od spółdzielni mieszkania powstające na zasadach deweloperskich oraz mieszkania budowane na rzecz członków spółdzielni, których budowa została już zakończona i rozliczona.

Dodatkowe zwiększenie powierzchni mieszkaniowej od której byłaby liczona wysokość wsparcia dla rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci.

Przewidziano zwiększenie z 50 do 65 m kw. powierzchni mieszkaniowej od której byłaby liczona dopłata do wkładu własnego dla rodzin wychowujących co najmniej trójkę dzieci (zwiększy to wysokość dofinansowania o 30 proc.).

Ustalenie wyższych parametrów procentowych wyznaczających wysokość dofinansowania wkładu własnego dla rodzin i osób mających więcej niż jedno dziecko.

Osoby i rodziny z dwójką dzieci będą mogły otrzymywać dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 20 proc. (obecnie jest 15 proc.), natomiast w przypadku trójki dzieci i więcej – dopłata wyniosłaby 30 proc. (obecnie jest 15 proc.). Dla rodzin z trojgiem dzieci, w połączeniu ze zwiększeniem podstawy wymiaru wsparcia, oznacza to wzrost wysokości dofinansowania wkładu własnego o 160 proc. 

Rezygnacja z warunku „pierwszego mieszkania” i limitu wieku w przypadku rodzin i osób wychowujących co najmniej troje dzieci w dniu składania wniosku o dofinansowanie wkładu własnego.

Oznacza to, że z programu będą mogły skorzystać osoby i rodziny z trójką dzieci (lub większą ich liczbą), które wprawdzie mają mieszkanie, ale chcą kupić większy lokal, i w ten sposób poprawić swoje warunki bytowe. Takich rodziców i osób nie będzie dotyczył limit wieku. Obecnie przynajmniej jeden z kupujących nie może mieć ukończonych 35 lat.

Zwiększenie w programie udziału osób nie mających zdolności kredytowej.

Obecnie, jeśli nabywca – mimo dofinansowania wkładu własnego – nie ma zdolności kredytowej, to do umowy kredytu razem z nim może przystąpić najbliższa rodzina, np. rodzice, rodzeństwo, ojczym, macocha lub teściowie.

Zmiany zakładają zniesienie zamkniętego katalogu osób mogących przystąpić do umowy kredytu w charakterze „dodatkowego kredytobiorcy”. Kredytobiorców będą mogły wesprzeć dowolne osoby. Jednak możliwość przystąpienia do umowy kredytu  dodatkowych osób, wraz z beneficjentem programu, będzie mogła dotyczyć wyłącznie sytuacji, gdy bank stwierdzi, że nabywca nie ma zdolności kredytowej.

Dofinansowanie wkładu własnego do nabycia mieszkania, które powstało w wyniku przebudowy lub adaptacji, a nie tylko w wyniku budowy obiektu budowlanego.

Rozwiązanie to umożliwi objęcie programem przebudowanych lub zaadaptowanych budynków niemieszkalnych, strychów i starych kamienic.

Sankcje za dokonanie w ciągu 5 lat od dnia nabycia mieszkania wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu.

Jeśli kredytobiorca w okresie 5 lat od dnia ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania, spłaci całość lub część kredytu – w wysokości większej niż przyznane mu wsparcie –  będzie musiał zwrócić część dofinansowania wkładu własnego. Taka spłata sugeruje, że wsparcie trafiło do osoby, która go nie potrzebowała. Nowe rozwiązanie ma wyeliminować przypadki, kiedy kredytobiorca zaciągał kredyt tylko po to, żeby skorzystać z programu.

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także