Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.


Przewidziano wprowadzenie minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników naukowych instytutów PAN, instytutów badawczych, instytutów sieci badawczej Łukasiewicz, Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie – na poziomie równym stawkom minimalnym dla pracowników państwowych uczelni wyższych.

Aktualnie ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, a także ustawy  regulujące funkcjonowanie pozostałych wymienionych instytucji – nie odnoszą się do minimalnych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tych jednostkach naukowych, natomiast ustawa z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zawiera przepisy dotyczące minimalnych wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich pracujących w uczelniach publicznych. Nowe regulacje zrównają zasady określania minimalnych wynagrodzeń zasadniczych dla wszystkich kategorii naukowców, co jest zgodne z postulatami środowiska naukowego. W praktyce minimalne wynagrodzenia pracowników naukowych PAN powinny wzrosnąć.

Obecnie wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej wynosi 6410 zł. Tyle samo wyniesie minimalne miesięczne wynagrodzenie dla profesora w instytucie PAN i pozostałych wymienionych w projekcie instytucji. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze w jednostce naukowej dla pracownika naukowego powinno wynosić nie mniej niż 50 proc. wynagrodzenia profesora. Profesor instytutu miałby zarabiać nie mniej niż 83 proc. wynagrodzenia profesora (5320 zł), a adiunkt nie mniej niż 73 proc. (4679 zł).

W odpowiedzi na oczekiwania naukowców z PAN oraz instytutów badawczych, oczekujących zrównania ich statusu ze statusem nauczycieli akademickich, wprowadzono także jednoznaczne sformułowanie, że wykonywanie obowiązków zatrudnionego w nich pracownika naukowego stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze (o której mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Rozwiązania te powinny zatrzymać odpływ pracowników zatrudnionych (objętych nowelizacją) w jednostkach naukowych  i zapewnić im lepsze warunki do rozwoju naukowego.

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także