Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii.


Przede wszystkim uporządkowano i doprecyzowano zakres zadań Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK), jako agencji wykonawczej. Zasadniczo PAK ma wspierać przemysł kosmiczny, użytkowanie przestrzeni kosmicznej, rozwój technik kosmicznych, w tym inżynierii satelitarnej, a także badania i wykorzystywanie ich wyników do celów użytkowych, gospodarczych, obronnych i bezpieczeństwa państwa. Ze wspierającą rolą Agencji będzie się łączył obowiązek jej współdziałania z innymi organami i instytucjami państwa.

Najważniejsze zadania PAK to:

  • zapewnianie wsparcia eksperckiego i wiedzy technologicznej innym organom administracji publicznej zaangażowanym w działalność kosmiczną w zależności od ich potrzeb, w szczególności przez przygotowywanie i udostępnianie im raportów i analiz oraz udział w procesie konsultacji dotyczącym polskiej polityki kosmicznej;
  • opracowanie i wdrażanie Krajowego Programu Kosmicznego, który ma być jednym z kluczowych instrumentów realizacji Polskiej Strategii Kosmicznej, przyjętej przez rząd w styczniu 2017 r.;
  • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących polskiego sektora kosmicznego w kraju i za granicą;
  • wspieranie edukacji i kształcenia specjalistów związanych z badaniem kosmosu;
  • wykonywanie zadań z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej i innych organów administracji rządowej;
  • inne działania (prowadzenie Krajowego Rejestru Obiektów Kosmicznych, doradztwo, współdziałanie z Polskim Komitetem Normalizacyjnym).

Po zmianach Polska Agencja Kosmiczna będzie podlegać ministrowi właściwemu ds. gospodarki, który od ponad 10 lat jest ministrem wiodącym dla polskiej polityki kosmicznej, dlatego jemu Rada Ministrów powierzyła koordynację działań związanych z wykonaniem Polskiej Strategii Kosmicznej. Oznacza to dostosowanie polskich regulacji dotyczących nadzoru do rozwiązań obowiązujących w innych krajach europejskich, a zwłaszcza w państwach należących do Europejskiej Agencji Kosmicznej (Agencja przestanie bezpośrednio podlegać prezesowi Rady Ministrów).

Siedzibą Polskiej Agencji Kosmicznej będzie Warszawa (obecnie jest to Gdańsk). Centrala Agencji zostanie przeniesiona do Warszawy, ponieważ większość zadań PAK wymaga stałej współpracy z ministerstwami i urzędami centralnymi oraz utrzymywania kontaktów międzynarodowych, co zapewnia stolica. Ponadto, większość podmiotów sektora kosmicznego zlokalizowana jest w województwie mazowieckim i większość pracowników Agencji pracuje w jej warszawskim biurze (w tym cały pion wojskowy).

Agencja zachowa możliwość posiadania oddziałów terenowych. Centralę w Gdańsku będzie można przekształcić w oddział – w tym mieście jest odpowiednia infrastruktura i wzrosło zainteresowanie tematyką kosmiczną, a zwłaszcza wspieraniem edukacji w tej dziedzinie. Z kolei za utrzymaniem oddziału w Rzeszowie przemawia bliskość Doliny Lotniczej i możliwość współpracy z Ukrainą.

Agencja będzie udzielać wsparcia niefinansowego na szkolenia, doradztwo, udział w targach, misjach gospodarczych oraz innych wydarzeniach (konferencjach, seminariach, warsztatach). Chodzi o doradztwo w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej i udziale w europejskim procesie harmonizacji technologii kosmicznych i satelitarnych. Agencja będzie wspierać promocję polskiej gospodarki i myśli naukowej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej na arenie międzynarodowej.

Wsparcie obejmie także działalność informacyjną i promocyjną w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej, a także projekty edukacyjne dotyczące badania i użytkowania tej przestrzeni oraz organizacji i przedsięwzięć promujących warunki sprzyjające badaniom naukowym i pracom rozwojowym w tym obszarze.

Wsparcie będzie udzielane osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, przedsiębiorcom, podmiotom statutowo działającym w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej (stowarzyszeniom), a także  partnerom społecznym i gospodarczym (organizacjom: pracodawców i związkowym).

Zaproponowano również przepis zwiększający znaczenie doświadczenia w procesie rekrutacji na stanowiska prezesa i wiceprezesa PAK.

Ze względu na zakres zadań związanych z funkcjonowaniem Polskiej Agencji Kosmicznej, jak również potrzebę kierowania grupą pracowników, utrzymano wymóg co najmniej 2-letniej praktyki na stanowisku kierowniczym, koniecznej do objęcia stanowiska prezesa Agencji. W przypadku kandydata na prezesa dodano też nowy przepis, o co najmniej 4-letnim stażu pracy w sektorze naukowym, przemysłowym lub administracji publicznej związanym z przestrzenią kosmiczną, a usunięto poprzedni zapis o co najmniej 6-letnim stażu pracy w przemyśle wysokich technologii, który miał charakter znacznie bardziej ogólny.

Nowe regulacje powinny wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także