Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.


Nowe przepisy ujednolicą system funkcjonowania jednostek kontrterrorystycznych oraz uregulują zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań służbowych przez policjantów oraz w trakcie doskonalenia zawodowego w związku z prowadzeniem działań kontrterrorystycznych.

W Policji wydzielona zostanie służba odpowiadająca za prowadzenie działań  kontrterrorystycznych, czyli działań wobec sprawców, osób przygotowujących lub pomagających w dokonaniu przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Nowo powołana służba składać się będzie z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji. „BOA” będzie podlegać bezpośrednio komendantowi głównemu Policji.

Aby ujednolicić działanie systemu samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji, zdecydowano, że dowódca „BOA” będzie koordynował przygotowanie sił i środków do realizacji działań kontrterrorystycznych. Obecnie działania takie realizowane są przez niezależne względem siebie pododdziały antyterrorystyczne Policji – Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji oraz samodzielne pododdziały antyterrorystyczne Policji (jest ich 17).

„BOA” będzie sprawować nadzór merytoryczny nad realizacją działań bojowych i szkoleniowych oraz wykorzystaniem sił i środków samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji. Zdecydowano też, że działania kontrterrorystyczne realizowane przez BOA i samodzielne pododdziały kontrterrorystyczne Policji będą miały pierwszeństwo przed innymi czynnościami realizowanymi przez te jednostki. Rozwiązanie takie zwiększy skuteczność reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Dodatkowo, aby zapewnić odpowiedni dobór kadry kierowniczej do służby kontrterrorystycznej wskazano, że dowódca „BOA” i jego zastępcy będą powoływani przez komendanta głównego Policji spośród oficerów służby kontrterrorystycznej. 

Przewidziano także możliwość odstąpienia od przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny służby (z zachowaniem wszelkich dostępnych w danych warunkach zabezpieczeń), jeżeli w czasie wykonywania zadań służbowych  policjant służby kontrterrorystycznej stwierdzi, że istnieje prawdopodobieństwo uratowania  życia ludzkiego lub odwrócenia zagrożenia godzącego w bezpieczeństwo państwa. Przepis ten pozwoli na wykorzystanie wszelkich środków do ratowania życia przez policjantów służby kontrterrorystycznej. Podobne rozwiązanie zastosowano w ustawach regulujących funkcjonowanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Zasadniczo nowe przepisy mają obowiązywać po 3 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także