Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, przedłożony przez ministra finansów.


Projekt przewiduje zmiany w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, które mają na celu powiązanie poziomu stawek tego podatku ze stanem finansów publicznych, a więc i z ogólną kondycją gospodarki. 

Zgodnie z projektem, nastąpi czasowe utrzymanie stawek 23 proc. i 8 proc. (oraz stawek zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych 7 proc. i ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych 4 proc.) z jednoczesnym wprowadzeniem mechanizmu określającego termin ich stosowania. Stawki te od 1 stycznia 2019 r. pozostaną na obecnym poziomie. Ich obniżenie o 1 pp będzie konsekwencją osiągnięcia przewidzianych ustawą wskaźników. Stanie się to, jeśli:

  • relacja państwowego długu publicznego netto  (czyli długu publicznego skorygowanego o nadwyżkę płynności) do produktu krajowego brutto nie będzie przekraczać 43 proc.;
  • suma ujemnych odchyleń deficytu (sektora instytucji rządowych i samorządowych) od średniookresowego celu budżetowego (wynoszącego dla Polski -1 proc. PKB) nie będzie przekraczać 6 proc. PKB.

Oznacza to, że stawki w wysokości 23 proc. i 8 proc., jak również stawka zryczałtowanego zwrotu podatku (dla rolników) w wysokości 7 proc. i stawka ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych (4 proc.) będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, w którym opisane wskaźnikiosiągną określone poziomy. Minister finansów będzie ogłaszał w obwieszczeniu – do 31 października roku poprzedzającego rok, w którym zaczną obowiązywać niższe o 1 pp stawki podatku – informację o powrocie do wysokości stawek sprzed 2011 r.


Zobacz także