Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.


Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej.

  • W zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono rozwiązania, które mają przeciwdziałać rozbieżnościom w kwalifikacji tzw. struktur hybrydowych. Struktury takie są wykorzystywane przez międzynarodowe korporacje do stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej.

- Niedopasowania hybrydowe występują, gdy państwa mają różne przepisy w kwalifikowaniu pod względem podatkowym dochodów lub podmiotów, co może powodować np. podwójne zaliczenie płatności do kosztów uzyskania przychodów.

- Dzięki nowym przepisom zwiększy się odporność polskiego rynku, a tym samym rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, na rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych.

  • W zakresie podatku od towarów i usług wprowadzono przepisy, które uproszczą, ujednolicą i uszczelnią system VAT w zakresie handlu transgranicznego.
  • W zakresie ustawy o wymianie informacji podatkowych wprowadzono zmiany umożliwiające przekazywanie informacji o schematach podatkowych transgranicznych organom podatkowym państw członkowskich, w tym m.in.: zmiany dotyczące obowiązków Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przekazywania takich informacji. Zakres przekazywanych informacji obejmować będzie informacje uzyskiwane od podmiotów zobowiązanych do raportowania informacji o transgranicznych schematach podatkowych. Pierwsze wymiany informacji w ramach Unii Europejskiej zostaną dokonane do 31 października 2020 r.
  • Zgodnie z aktualnym projektem ustawy nowe przepisy mają wejść w życie 1 kwietnia 2020 r.

Zobacz także