Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.


 • Projekt wprowadza zmiany w zakresie podatku dochodowego, podatku od towarów i usług oraz zmiany w Ordynacji podatkowej.
 • Do najważniejszych zmian w podatku dochodowym należą:

  - dostosowanie regulacji do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 r.,
  - zmniejszenie liczby rocznych obliczeń podatku (PIT-40A) sporządzanych przez organy rentowe (zmiana ta nie pogorszy sytuacji emeryta/rencisty, który będzie mógł być rozliczony w ramach usługi Twój e-PIT),
  - zapewnienie skuteczności złożonego przez podatnika do organu rentowego wniosku o niepomniejszanie o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek na lata następne, aż do jego wycofania (obecnie wniosek ten obowiązuje wyłącznie do końca roku, w którym został złożony),
  - umożliwienie niestosowania przepisów dotyczących zwiększenia przychodów lub wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonania przez podatników płatności na rachunki, niezamieszczone w wykazie podatników VAT,
  - wprowadzenie szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w zakresie regulacji dotyczącej zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów hipotetycznych odsetek,

 • W podatku od towarów i usług projekt wprowadza możliwość przesyłania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej do klienta, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób.
 • Zasadnicze zmiany w ustawie – Ordynacja podatkowa to:

  - wprowadzenie możliwości korzystania przez organy podatkowe z doręczania pism przy pomocy usługi hybrydowej polegającej na przekształceniu przez operatora wyznaczonego dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową,
  - umożliwienie niestosowania przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej w przypadku dokonania przez podatników płatności na rachunki, niezamieszczone w wykazie podatników VAT.

 • Dodatkowo, nowelizacja znosi od 1 października 2019 r. obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Fundusz Solidarnościowy) z tytułu stypendium doktoranckiego otrzymywanego przez doktorantów.
 • Celem wprowadzanych zmian jest przede wszystkim ułatwienie podatnikom wywiązywania się z obowiązków podatkowych, a poprzez zmiany doprecyzowujące przepisy również zapobieganie potencjalnym sporom na linii podatnik-organ podatkowy.
 • Zakłada się, że zmiany wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r., z nielicznymi wyjątkami dotyczącymi, np. zmian dostosowawczych w zakresie PKWiU, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Zobacz także