Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przedłożony przez ministra zdrowia.


Nadzór nad funkcjonowaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) będzie sprawniejszy i bardziej kompleksowy.

  • Minister zdrowia – za pośrednictwem Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) – będzie miał większe możliwości decydowania o sposobach realizacji zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
  • Główny Inspektor Sanitarny będzie miał możliwość skutecznego i bezpośredniego oddziaływania na organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W praktyce zwiększy się rola koordynacyjno-nadzorcza Głównego Inspektora Sanitarnego.
  • GIS będzie sprawował skuteczny nadzór w obszarze zdrowia publicznego oraz podejmował decyzje umożliwiające bezzwłoczne i odpowiednie do zagrożenia uruchomienie działań przez służby sanitarno-epidemiologiczne w całym kraju.
  • W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia publicznego, a w szczególności zagrożenia epidemiologicznego lub zagrożenia jakości zdrowotnej żywności – Główny Inspektor Sanitarny będzie koordynował działalność organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  • Główny Inspektor Sanitarny będzie powoływał i odwoływał państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych i państwowych granicznych inspektorów sanitarnych (za zgodą wojewody).
  • Z kolei państwowy wojewódzki inspektor sanitarny będzie powoływał/odwoływał państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych (po zasięgnięciu opinii wojewody).
  • Wojewodom podlegać będą państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni i państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni. Taka struktura oznacza wzmocnienie wojewody jako organu reprezentującego rząd w terenie oraz zapewnia poprawę ochrony praw przedsiębiorców.
  • Inspektorzy Państwowej Inspekcji Sanitarnej będą musieli składać oświadczenia, że nie współpracowali z organami bezpieczeństwa PRL (od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.).
  • Doprecyzowana została kwestia wydawania zgód na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez państwowych inspektorów sanitarnych i ich zastępców.
  • Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Zobacz także