Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.


W projekcie uregulowano:

  • tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów w samorządowych instytucjach kultury, wymienionych w rozporządzeniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego.      

Procedury odnoszące się do obsadzania stanowisk dyrektorów instytucji kultury mają istotne znaczenie dla prowadzonej przez nie działalności. Obecne przepisy dotyczące przeprowadzania konkursów wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów instytucji kultury wymagają doprecyzowania. Zaproponowano wprowadzenie bardziej szczegółowej, a przez to bardziej przejrzystej procedury konkursowej dotyczącej instytucji kultury wskazanych w rozporządzeniu.

Rozgraniczono zadania i obowiązki komisji konkursowej oraz organizatora (wobec prawidłowo wyłonionego kandydata) oraz doprecyzowano zakres obsługi komisji konkursowej przez organizatora. Ponadto, doprecyzowano dotychczasowy tryb przeprowadzania konkursów, np. jednoznacznie wskazując, że konkurs może być nierozstrzygnięty. Określono zasady udziału w komisji konkursowej w przypadku potencjalnego konfliktu interesów.

Przyjęto, że w ciągu 7 dni od daty powołania dyrektora instytucji kultury – program zwycięzcy zostanie podany do publicznej wiadomości przez organizatora lub instytucję kultury.

  • zasady przekształcania w państwowe instytucje kultury dwóch instytutów badawczych o profilu humanistycznym, nadzorowanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego: Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu i Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Obydwa ośrodki mają długą tradycję badawczą, są zasłużone dla polskiej nauki i kultury, spełniają ważną rolę w regionach oraz prowadzą współpracę międzynarodową w obszarze nauk historycznych i społecznych. Jednak z ich długoletniego funkcjonowania wynika, że prowadzona przez nie działalność nie powinna być finansowana środkami z komercjalizacji wyników badań i grantów badawczych, na które zapotrzebowanie w obszarze humanistyki jest nieporównywalne z badaniami mającymi zastosowanie w przemyśle, medycynie czy rolnictwie.

Po zmianach, oba instytuty będą miały status państwowych instytucji kultury, co zagwarantuje im stabilne finansowanie (będą otrzymywać dotacje ze środków budżetowych, którymi dysponuje minister kultury i dziedzictwa narodowego). Zapewni to im możliwość zachowania dorobku naukowego, kontynuowania działalności na zasadach niekomercyjnych oraz włączenia się w większym zakresie w działania związane z prowadzeniem polityki pamięci na Ziemiach Zachodnich oraz Północno-Wschodnich.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 3 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów dotyczących przekształcenia dwóch instytutów badawczych, które wejdą w życie po 14 dniach od publikacji.


Zobacz także