Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.


Projekt dostosowuje polskie prawo do wymogów dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (tzw. dyrektywa IORP2).

Dzięki proponowanym rozwiązaniom pracownicze fundusze emerytalne będą mogły  podjąć działalność transgraniczną, co ma znaczenie w kontekście wzrastającej mobilności pracowników w Unii Europejskiej. Nowe przepisy ułatwią również dostęp uczestnikom i potencjalnym uczestnikom pracowniczych programów emerytalnych do bardziej zrozumiałej i rzetelnej informacji. Ponadto, poprawi się poziom bezpieczeństwa inwestycji w związku z wprowadzeniem odpowiedniej polityki wynagrodzeń i polityki inwestycyjnej.

W projekcie określono ramy systemu zarządzania w pracowniczym towarzystwie emerytalnym, w tym nałożono na nie obowiązek wprowadzenia systemu zarządzania, kontroli wewnętrznej, planów awaryjnych oraz dokumentowania własnej oceny ryzyka. Określono także zasady korzystania z outsourcingu.

Nowe przepisy nakładają też na pracownicze towarzystwa emerytalne obowiązek wprowadzenia kluczowych funkcji (zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego) oraz ustanowienia odpowiedniej polityki wynagrodzeń. Doprecyzowują także niejasne dotychczas terminy na przekazywanie dokumentów między podmiotami określonymi w ustawie.

W projekcie ustalono również zasady prowadzenia działalności transgranicznej przez pracowniczy fundusz emerytalny. Uregulowano kwestię przeniesienia transgranicznego –  przeniesienia zobowiązań i aktywów pracowniczego funduszu emerytalnego do analogicznego podmiotu działającego poza granicami Polski, ale na terytorium Unii Europejskiej.

Wprowadzone zmiany umożliwią pracowniczym funduszom emerytalnym uwzględnianie w swoich decyzjach potencjalnych, długofalowych skutków decyzji inwestycyjnych w związku z czynnikami środowiskowymi, społecznymi i związanymi
z ładem korporacyjnym (tzw. czynnikami ESG). Ma to znaczenie w kontekście postępujących zmian klimatycznych i debaty na temat zrównoważonego finansowania (może to dotyczyć inwestycji przyjaznych środowisku).

Nowe przepisy zezwalają także (z uwzględnieniem zasad ostrożnościowych) na inwestowanie pracowniczym funduszom emerytalnym w:

  • instrumenty emitowane lub gwarantowane przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych,
  • europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne,
  • europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej,
  • europejskie fundusze venture capital (tj. zajmujące się inwestycjami na wczesnych etapach rozwoju).

Projekt reguluje również zagadnienie obowiązku dotrzymania tajemnicy zawodowej oraz nakłada na organ nadzoru nowe obowiązki związane z wymianą informacji między takim organem a Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). Chodzi także o obowiązek publikowania określonych informacji na temat sankcji nałożonych w związku ze złamaniem przepisów ustawowych oraz o nowe obowiązki związane z wymianą informacji z pracowniczymi towarzystwami i pracowniczymi funduszami emerytalnymi.

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 6 miesiącach od ogłoszenia.


Zobacz także