Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.


Generalny Konserwator Zabytków będzie miał decydujący wpływ na obsadę stanowisk wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz kierowników delegatur wojewódzkich urzędów ochrony zabytków.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego zadania i kompetencje wykonuje Generalny Konserwator Zabytków, ponosi indywidualną odpowiedzialność za stan spraw w dziedzinie ochrony zabytków. Dlatego musi mieć większy niż dotychczas wpływ na dobór osób, którym powierza się stanowiska związane z nadzorowaną dziedziną. Zgodnie z propozycją, wojewódzkiego konserwatora zabytków powoływał będzie wojewoda wyłącznie na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków.

W projekcie zawarto także przepis przewidujący udzielanie tymczasowej ochrony zabytkom w toczącym się postępowaniu o wpis do rejestru zabytków lub na Listę Skarbów Dziedzictwa, przez zakaz prowadzenia w tym czasie działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku.

Zaproponowano, aby w ewidencji gruntów i budynków ujawniana była informacja o rozpoczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru.  Dzięki temu rozwiązaniu osoba zainteresowana nabyciem nieruchomości będzie miała dostęp do informacji, czy nieruchomość nie jest objęta postępowaniem w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków.

Ponadto, projekt zakłada uspójnienie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, które dotyczą usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. W konsekwencji zamiast dwóch pozwoleń na wycinkę drzew lub krzewów będzie wydawane jedno pozwolenie na podstawie  ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ponadto usuwanie drzew i krzewów znajdujących się na terenie wpisanym do rejestru zabytków nie będzie objęte zwolnieniem z uzyskania pozwolenia nawet w przypadku, gdy teren ten należy do osoby fizycznej.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który zacznie obowiązywać w innym terminie.


Zobacz także