Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


Nowe przepisy mają umożliwić większej liczbie rolników zwolnienie z opłat na rzecz hodowców w związku z korzystaniem przez nich z instytucji odstępstwa rolnego.

Odstępstwo rolne jest przywilejem, który pozwala rolnikowi na wysianie nasion odmiany prawnie chronionej (zebranych we własnym gospodarstwie) za odpowiednią opłatą na rzecz hodowcy. W nowych przepisach poszerzono katalog gatunków roślin uprawnych podlegających odstępstwu rolnemu. Obejmie ono: pszenicę zwyczajną, żyto, jęczmień, pszenżyto, owies, kukurydzę, rzepak, łubin żółty i wąskolistny, lucernę siewną, groch siewny, bobik, wykę siewną, pszenicę twardą, rzepik, len zwyczajny (oleisty), a także ziemniaka.

W projekcie nowelizacji zaproponowano nowe zasady korzystania z odstępstwa rolnego – bez ponoszenia opłat na rzecz hodowcy. Oznacza to, że posiadacze gruntów rolnych o powierzchni do 10 ha – będą korzystać z odstępstwa rolnego w przypadku wszystkich ww. roślin uprawnych. Posiadający areały od 10 do 25 ha – będą mogli skorzystać z odstępstwa rolnego, jeśli we własnym gospodarstwie będą uprawić jedną albo kilka z ww. roślin – z wyjątkiem ziemniaka.

Posiadacze gruntów rolnych powyżej 25 ha będą zobowiązani do wnoszenia opłat na rzecz hodowcy w przypadku użycia do siewu nasion odmian prawnie chronionych, zebranych we własnym gospodarstwie.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 lipca 2011 r.Zobacz także