Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw

Zmiany legislacyjne zawarte w projekcie określają podstawy prawne, które umożliwią rozpoczęcie już w 2015 r. realizacji rządowego programu finansowania społecznego budownictwa czynszowego, realizowanego w ramach polityki mieszkaniowej państwa.


Będą temu służyć preferencyjne kredyty i gwarancje nabycia emisji obligacji udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Źródłem finansowania jest Fundusz Dopłat.

Przewiduje się, że finansowanie zwrotne będzie udzielane przez BGK towarzystwom budownictwa społecznego, spółdzielniom mieszkaniowym oraz spółkom gminnym.

Ocenia się, że w ciągu 10 lat powstanie co najmniej 30 tysięcy nowych mieszkań wybudowanych dzięki preferencyjnej akcji kredytowej BGK. Źródłem finansowania ma być Fundusz Dopłat. W całym okresie realizacji nowego programu z budżetu państwa na zasilenie tego Funduszu (przeznaczonego na dopłaty dla BGK) zostanie przeznaczone 751,9 mln zł. Pozwoli to na udzielenie kredytów w łącznej kwocie ponad 4 mld zł.

Nowe przepisy umożliwiają reaktywację społecznego budownictwa pod wynajem. Beneficjentami programu będą ludzie młodzi oraz rodziny z dziećmi, osiągające raczej niskie i umiarkowane dochody. Osoby te bardzo często przekraczają kryteria dochodowe, które decydują o ubieganiu się o lokal komunalny (zbyt wysokie zarobki), a jednocześnie zarabiają zbyt mało, by ubiegać się o kredyt na zakup mieszkania.

Oczekuje się, że przyjęte rozwiązania pomogą rozwiązać problem dostępności mieszkań dla grupy słabiej zarabiających, dla których barierą są wysokie koszty kredytów, nawet
z wykorzystaniem warunków oferowanych przez program "Mieszkanie dla Młodych".

Jedna z ważniejszych zmian dotyczy określenia maksymalnej wysokości dochodów gospodarstwa domowego, która uprawnia do ubiegania się o najem lokalu. Przyjmuje się, że średni miesięczny dochód gospodarstwa w roku poprzedzającym nie może przekroczyć:

  • 80% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  • 120% w gospodarstwie 2-osobowym,
  • 165% gospodarstwie 3-osobowym,
  • 200% w 4-osobowym,
  • 200% w gospodarstwie większym niż 4-osobowe, powiększone o 40 proc. na każdą następną osobę w tym gospodarstwie (podstawą będzie ostatnio ogłoszone przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny).

Najemca mieszkania będzie (co dwa lata) składać wynajmującemu lokal deklarację o miesięcznym dochodzie w roku poprzednim. Podkreślono, że lokale wybudowane przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego nie mogą być wyodrębniano na własność.

Określono również maksymalną wysokość czynszu, jaką będą płacić lokatorzy nowych mieszkań pod wynajem, np. dla lokali wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego limit ten ustalono na poziomie 5 proc. wartości odtworzeniowej. Oznacza to, że czynsz w tych lokalach będzie niższy niż stawki na rynku komercyjnym.


Zobacz także