Projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy Prawo dewizowe, przedłożony przez ministra finansów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy Prawo dewizowe, przedłożony przez ministra finansów.


Nowe przepisy umożliwiają efektywne pozyskiwanie przez Narodowy Bank Polski danych statystycznych od podmiotów spoza sektora bankowego, a zwłaszcza od funduszy inwestycyjnych. Chodzi o dane niezbędne NBP do ustalania i realizowania polityki pieniężnej oraz sporządzania okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa.

Potrzeba pozyskiwania danych od podmiotów innych niż banki, wynika z istotnych zmian dokonujących się w ostatnich latach na rynku usług finansowych, realizowanych poza sektorem bankowym. Instytucje finansowe, a w szczególności fundusze inwestycyjne, wyspecjalizowały się w absorpcji środków pieniężnych. Zwiększający się udział oszczędności gospodarstw domowych i przedsiębiorców, zarządzanych przez te fundusze sprawia, że dane statystyczne związane z ich działalnością stają się coraz ważniejsze w analizach zjawisk monetarnych.

Zaproponowane przepisy zapewnią spójność statystyki funduszy inwestycyjnych z wymogami sprawozdawczości określonymi przez Europejski Bank Centralny (EBC). Bank ten, przy współpracy krajowych banków centralnych, ma obowiązek zbierania danych od władz krajowych i podmiotów gospodarczych państw członkowskich Unii Europejskiej. W Polsce obowiązki statystyczne na rzecz EBC realizuje NBP. Planowane w EBC prace związane z zakresem obowiązków sprawozdawczych mają w dalszej kolejności dotyczyć firm inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, zakładów ubezpieczeń, a także innych przedsiębiorców wykonujących usługi pośrednictwa finansowego.

W nowych przepisach zawarto także zasady wymiany informacji między NBP a GUS oraz przepisy pozwalające na przekazywanie danych statystycznych w formie elektronicznej.


Zobacz także