Projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, przedłożone przez ministra sprawiedliwości

Zaproponowano rozwiązania, które umożliwiają łatwiejszy i szybszy dostęp do jawnej księgi wieczystej za pośrednictwem internetu.


Ustawowo zagwarantowano powszechne, bezpłatne przeglądanie księgi wieczystej za pośrednictwem internetu (po podaniu jej numeru).

Zaproponowano także regulacje umożliwiające wyszukiwanie ksiąg wieczystych w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych (CBDKW) wskazanym w ustawie podmiotom publicznym. Wśród nich będą m.in.: Policja, organy kontroli skarbowej, organy podatkowe, NIK, ZUS, sądy, prokuratura i komornicy sądowi. Wykorzystanie prawa do wyszukania ksiąg wieczystych np. po danych osobowych właściciela, ułatwi i przyspieszy ustalenie majątku dłużnika, a w efekcie zwiększy efektywność egzekucji i bezpieczeństwo finansowe podmiotów gospodarczych.

Zgodnie z projektem, nowym dokumentem wydawanym przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (CIKW) będzie wyciąg z księgi wieczystej (obejmujący wskazane działy).

Nowe przepisy przewidują także możliwość złożenia przez internet wniosku o wydanie: odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej i zaświadczenia o jej zamknięciu. Tak uzyskane dokumenty będzie można samodzielnie wydrukować i będą one pod względem prawnym równe dokumentom wydawanym przez sąd.

W projekcie wskazano przepisy, które umożliwią pobieranie opłaty od wniosku o wydanie wyciągu z księgi wieczystej oraz od wniosku o wyszukanie księgi wieczystej. Natomiast z opłat zostaną zwolnione wnioski o wydanie dokumentów przez CIKW oraz wnioski o wyszukanie księgi wieczystej złożone przez ZUS.

Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 grudnia 2013 r.


Zobacz także