Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.


Najważniejsze zmiany:
• Umożliwiono składanie wniosków i zapytań oraz uzyskiwanie informacji z KRK drogą elektroniczną. Będzie to się odbywać za pośrednictwem skrzynki dostępowej, jaką podmiot składający wniosek (zapytanie) będzie mógł utworzyć na internetowej platformie Ministerstwa Sprawiedliwości, umożliwiającej dostęp do KRK oraz innych rejestrów (Krajowy Rejestr Sądowy, Rejestr Zastawów, księgi wieczyste). Przyspieszy to uzyskiwanie informacji z KRK przez różne podmioty.
• Dostosowano przekazywanie informacji między Krajowym Rejestrem Karnym a rejestrami karnymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej – do zasad wymiany informacji w ramach europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (system ECRIS). Uprości to uzyskiwanie przez przedsiębiorców informacji z rejestrów karnych innych państw członkowskich UE. Zmniejszy się ryzyko zatrudnienia przez przedsiębiorcę osoby, która popełniła za granicą czyn uniemożliwiający jej zatrudnienie na danym stanowisku w Polsce.
• Wskazano, że KRK może być prowadzony w systemie teleinformatycznym.
• Uzupełniono zakres karty rejestracyjnej karnej o informację, że pokrzywdzoną była osoba poniżej 15-tego roku życia – w przypadku skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.
• Uzupełniono zakres zawiadomień o zmianach ewidencyjnych przekazywanych do KRK przez organy wykonujące orzeczenia w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe – o informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu wykonywania zastępczej kary pozbawienia wolności. Zmiana jest konieczna bo obecnie w stosunku do osób odbywających taką karę KRK udziela informacji o niefigurowaniu w Kartotece Osób Pozbawionych Wolności i Poszukiwanych Listem Gończym, mimo że faktycznie przebywają one w jednostkach penitencjarnych.
• Wyraźnie wskazano na możliwość przekazywania do KRK zawiadomień o zmianach ewidencyjnych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

Większość projektowanych regulacji ma wejść w życie 27 kwietnia 2012 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.


Zobacz także