Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra członka Rady Ministrów.


Krajowa Szkoła Administracji Publicznej będzie nosić imię prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego.

Jego wybór na patrona wynika z zaangażowana w propagowanie idei szkoły, czyli tworzenia nowoczesnej służby publicznej. Kandydaturę prezydenta Lecha Kaczyńskiego na patrona szkoły zaakceptowały władze KSAP, zyskała ona także akceptację środowisk naukowych i władz państwowych. Nadanie KSAP imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego będzie uhonorowaniem pamięci wybitnego męża stanu oraz wyrazem uznania dla jego dorobku intelektualnego.

Lech Kaczyński był doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Gdańskiego oraz działaczem opozycji demokratycznej w PRL. Pełnił funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli, zajmował stanowisko ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, a następnie prezydenta Warszawy. Od 2005 r. był prezydentem RP do tragicznej śmierci w Smoleńsku w 2010 r.

Prezydent Lech Kaczyński uważał, że absolwenci KSAP jako elita kadry urzędniczej zreformują administrację publiczną, a tym samym przyczynią się do budowy profesjonalnego i sprawnie działającego państwa. Kiedy pojawiły się trudności z zatrudnieniem absolwentów szkoły prezydent zaoferował pracę blisko połowie osób z pierwszego naboru.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej rozpoczęła działalność we wrześniu 1991 r. Wzorowana jest na francuskiej École Nationale D'administration. Kształci profesjonalnych urzędników służby cywilnej, przygotowanych do pełnienia funkcji kierowniczych, eksperckich i menedżerskich w administracji publicznej.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także