Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej, przedłożony przez szefa Służby Cywilnej.


W projektowanej nowelizacji przewidziano następujące regulacje dotyczące Krajowej Szkoły Administracji Publicznej:

  • KSAP ma realizować szkolenia dla pracowników administracji publicznej;
  • dysponenci części budżetowej będą mogli zlecać KSAP realizację szkoleń dla pracowników urzędu obsługującego dysponenta lub jednostek mu podległych albo przez niego nadzorowanych;
  • stworzone zostają podstawy prawne umożliwiające szefowi Służby Cywilnej zlecenie KSAP realizacji szkoleń centralnych w służbie cywilnej;
  • warunkiem zlecenia KSAP szkoleń centralnych, nadzorowanych przez szefa Służby Cywilnej, ma być wcześniejsze zawarcie porozumienia między dyrektorem KSAP a szefem Służby Cywilnej, w którym określone zostaną zakres, warunki i tryb realizacji szkoleń;
  • szkolenia powierzane KSAP będą finansowane w formie dotacji celowej lub ze środków pochodzących z części budżetowej państwa będącej w dyspozycji właściwego dysponenta.

Rozwiązania te stwarzają warunki do optymalnego wykorzystania potencjału dydaktycznego i organizacyjnego KSAP oraz pełnej realizacji jej zadań statutowych związanych z kształceniem kadry urzędniczej. Efektem tych regulacji powinna być większa liczba szkoleń realizowanych przez KSAP, racjonalizacja samego procesu szkoleń w administracji rządowej i jego ujednolicenie. Przyjęcie trybu dotacji celowej oznacza uproszczenie i skrócenie procedury powierzania szkoleń KSAP.

Znowelizowana ustawa ma obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 


Zobacz także