Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Zaproponowano przepisy, które zapewnią większą pomoc państwa kombatantom, ofiarom represji wojennych i okresu powojennego. W naszym kraju żyje ok. 160 tys. kombatantów oraz osób, które były represjonowane w więzieniach, łagrach i obozach koncentracyjnych. Nowe rozwiązania powinny poprawić i ułatwić ich codzienną egzystencję.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk kombatanckich przewidziano utworzenie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Wejdą do niego osoby, które uzyskały (bądź uzyskają w przyszłości) tzw. uprawnienia kombatanckie z tytułu walki zbrojnej o niepodległość Polski. Korpus będzie honorową wspólnotą żołnierską, a jego członkowie otrzymają specjalne legitymacje wydawane przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Legitymacja ma być dokumentem poświadczającym prawo do specjalnych świadczeń. Świętem członków Korpusu będzie 1 września obchodzony uroczyście jako Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W Korpusie może się znaleźć ok. 90 tys. osób.

Projekt wprowadza wyższą ulgę komunikacyjną dla weteranów. Oznacza to, że członkowie Korpusu będą mogli korzystać z 51 proc. zniżki na bilety w krajowych przejazdach autobusowych i kolejowych (dotychczas jako kombatanci mieli ulgę w wysokości 37 proc.). Z podwyższonej ulgi będą mogli korzystać wyłącznie członkowie Korpusu (z wyłączeniem wdów i wdowców po nich, dla których ulga nadal będzie w wysokości 37 proc.). W projekcie uregulowano także kwestię ryczałtu energetycznego dla kombatantów. Ma on być corocznie waloryzowany o średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii z poprzedniego roku (ogłaszany przez GUS w „Monitorze Polskim”). Wysokość ryczałtu, w wyniku waloryzacji, nie może być obniżona.

Przewidziano nowy, uproszczony tryb wypłaty świadczeń pieniężnych dla  zamieszkałych za granicą kombatantów i ofiar represji wojennych i powojennych. Chodzi o osoby, które dotychczas nie otrzymywały należnych im dodatkowych świadczeń pieniężnych ze względu na utrudnienia w ich wypłacie. Problem polega na tym, że na podstawie obowiązujących przepisów świadczenia takie mogą być wypłacane osobie upoważnionej przez kombatanta, która mieszka w kraju (ustanowionemu pełnomocnikowi) lub mogą wpływać na rachunek bankowy uprawnionego w Polsce (wymaga to założenia przez niego konta w naszym kraju). Po zmianie przepisów, kombatantom i ofiarom represji zamieszkałym za granicą, przysługujące im dodatkowe świadczenia będą wpłacane, np. razem z emeryturą lub rentą na rachunek bankowy za granicą. Transfer świadczeń za granicę będzie możliwy po złożeniu przez uprawnionego wniosku do organu wypłacającego.

Postanowiono, że w Urzędzie ds. Kombatantów Osób Represjonowanych powstanie baza osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej (wszystkich kombatantów, inwalidów wojennych i ofiar represji). Będzie ona prowadzona w formie elektronicznej przez szefa UKiOR na podstawie danych przekazanych przez: ZUS, KRUS, zakład emerytalno-rentowy MSW, wojskowe biura emerytalne, biuro emerytalne Służby Więziennej, Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Podmioty te będą przekazywać szefowi Urzędu takie dane jak: nazwisko, imię (imiona), data urodzenia, numer PESEL (lub numer dokumentu tożsamości), adres zamieszkania oraz informacja o rodzaju przyznanego świadczenia (np. rencie, rencie inwalidy wojennego, dodatku kombatanckim). Z kolei dane zgromadzone w bazie Urzędu jego szef przekaże NFZ, i tam zostaną one wykorzystane do weryfikacji uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej. Powinno to wyeliminować przypadki korzystania ze świadczeń przez osoby nieuprawnione.

W projekcie nowelizacji wprowadzono także ułatwienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej dla kombatantów i ofiar represji. Przede wszystkim sprecyzowano zasady pierwszeństwa kombatantów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zdefiniowano udzielanie kombatantom gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. Oznacza to, że świadczeniodawca będzie udzielał tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonych przez niego list oczekujących. Świadczeniodawca, co do zasady, będzie udzielał świadczeń w dniu zgłoszenia. Jeśli nie będzie to możliwe, będzie musiał wyznaczyć inny termin, także poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy. Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie będą mogły być udzielane w terminie późniejszym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W miejscach rejestracji pacjentów i udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz aptekach będą obowiązkowo wywieszane informacje
o tych uprawnieniach.

Nowe regulacje mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów zwiększających ulgi komunikacyjne i umożliwiających wypłatę dodatkowych świadczeń pieniężnych za granicą, które obowiązywałyby od początku 2014 r.


Zobacz także