Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, przedłożony przez ministra obrony narodowej.


Weterani będą mieli prawo do otrzymania i noszenia ubioru mundurowego wraz z oznakami stopni wojskowych, co będzie wyrazem uznania dla ich niezłomnej postawy i zasług w walce o niepodległość Polski. W ten sposób nasze państwo uhonoruje członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej, tj. m.in. Żołnierzy Wyklętych, Powstańców Warszawskich, żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Członek Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej będzie miał prawo do jednorazowego, bezpłatnego otrzymania ubioru mundurowego na własność oraz jego noszenia w określonych sytuacjach wraz z oznakami stopni wojskowych.

Ubiór mundurowy będzie wydawany na wniosek członka korpusu, złożony do wojskowego komendanta uzupełnień. Ubiór mundurowy ma wydawać dowódca jednostki budżetowej od spraw zaopatrywania w dziale mundurowym, do którego komendant uzupełnień prześle wniosek. Dowódca jednostki budżetowej będzie niezwłocznie zawiadamiał wnioskodawcę – członka korpusu o miejscu i terminie wydania ubioru mundurowego.

Minister obrony narodowej określi w rozporządzeniu elementy ubioru mundurowego, okoliczności i sposób jego noszenia wraz z oznakami stopni wojskowych oraz jego wzór. Uwzględni przy tym konieczność zapewnienia praktyczności i estetyki ubioru mundurowego, a także płci członka korpusu oraz konieczność odróżnienia tego ubioru od umundurowania używanego przez Siły Zbrojne RP.

Rozszerzono też katalog podmiotów informowanych przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o pozbawieniu danej osoby uprawnień kombatanckich o organ właściwy do wydawania ubioru mundurowego. W efekcie po zmianach, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych będzie niezwłocznie powiadamiał o pozbawieniu uprawnień kombatanckich: właściwy organ emerytalny lub rentowy, właściwą jednostkę wypłacającą uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne albo organ właściwy do wydawania ubioru mundurowego.

Wydatki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem ubiorów mundurowych będą ponoszone z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji ministra obrony narodowej.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także